Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Søndag den 4. juni 2017.2017 vand randers tilstand

Langt de fleste tilløb til Gudenåen og Randers Fjord er ikke i en tilfredsstillende tilstand. 

I  forventning om at fjorden og åens mindre tilløb kunne levere smolt, udsættes der i dag et mindre antal smolt i Allingå systemet.

Som det fremgår af kortet, er det kun enkelte strækninger der opfylder målsætningen. Langt de fleste steder hvor der er elfisket, er der ikke fundet ørredyngel!

Færre ørreder 

De fleste lystfiskere fortælle om færre ørreder i fjorden. Se fx undersøgelsen på facebook gruppen "Randers Fjord - Fluefiskere"

"Der skal fiskes længere og mere intensivt i dag". "Vi ser også færre ørreder i overfladen eller i spring", lyder det!

Årsager

Jeg er ikke i tvivl om at følgende har negativ på bestanden af ørreder i fjorden: 

  • Reducerede udsætninger af yngel og smolt 
  • Forringede fysiske forhold i vandløb i Gudenåens og fjordens opland. Her er det typisk mangel på egnede gydepladser, tilsandning og vedligeholdelse der primært skal sikre vandafledningen
  • Garnfiskeriet, både det lovlige og det ulovlige tolder også fortsat hårdt på ørredbestanden.

Hvad skal der gøres?

Heldigvis kan udviklingen vendes. Først og fremmest er der brug for omtanke og opprioritering af vandløbene til fordel for miljø og artsrigdom. Det gode er her, at de ressourcer der skal bruges er relativt få, mens udbyttet i form af flere ørreder og et bedre miljø, er tårnhøjt!

Eksempelvis er det beregnet at ørredproduktionen i den afspærrede del af Svejstrup Bæk, fra Hobrovej og opstrøms mod Fiskegården, årligt vil have en værdi på op til 140.000 kroner. 

Se fx Ørredkortet - Fiskepleje.dk

2017 udtaget vandplan

De orange farvede vandløb foreslås udtaget af vandplanerne. Ingen af dem opfylder målsætningen. Grotesk at vandløb (1) og (2) på fjordens nordside er omfattet af fredningsbælte og tidligere har gennemgået en "renovering" ved bl.a. bygning af fisketrappe. (Bunkedalsbækken). 

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest