Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Lørdag den 20. oktober 2017.171029 alger

Grønalgerne elsker gødning og lys. Når de dør og falder til bunden bruger de ilten i vandet. Ofte resultere det i ilsvind og døde fisk!

"Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer (L&F) er ude med riven igen.  

Efter den fejlslagne giftkrig mod Samvirke, der jo blev et rent selvmål og endte med i stedet et booste Coop’s medlemstal og salg af økovarer, er der nu brug for at lægge røgslør ud og komme hurtigt videre. Nu er strategien i stedet at forplumre miljødebatten omkring landbrugets massive udledninger af kvælstof. 

Til formålet har L&F hyret Dansk Hydraulisk Institut (DHI), som man tidligere har haft gode resultater med. Den omtalte rapport, som Merrild nu håber vil revolutionere Vandplanerne og redde dansk landbrugs økonomi, fokuserer udelukkende på den lille Karrebæk Fjord på Sydsjælland. Karrebæk Fjord afvander til Storebælt og skal som alle andre danske vandområder leve op til kravene om god økologisk tilstand i EU’s Vandrammedirektiv.  

Nu konkluderer DHI så, at landbruget bedst kan levere kvælstofreduktion om vinteren, hvor der imidlertid er færrest alger til at optage det. Men at landbruget kun vanskeligt kan reducere kvælstofudledningen om sommeren, hvor markplanterne gror og algerne er flest. Dette forhold bruger Martin Merrild så frejdigt til at konkludere, at landbruget så heller ikke behøver at reducere om vinteren… 

Hvad landbruget omhyggeligt undgår at omtale er, at det jo ikke kun handler om de enkelte fjordområder. Men også om den totale mængde udledt kvælstof. Det kvælstof, der ikke bliver brugt af algerne i Karrebæk Fjord, det forsvinder jo ikke bare ud i den blå luft. Det fortsætter ud i Storebælt, hvor det så i stedet volder skade i sommermånederne.

Rapporten er for øvrigt betalt af tag-selv Promilleafgiftsfonden, hvor landbruget selv skriver ansøgningerne og selv godkender dem. Skatteborgerne betaler, men uden at blive spurgt. 

Rapporten er skrevet af selvsamme DHI, der tidligere fik til opgave at opfinde et miljømæssigt råderum til regeringens nye havbrug.”

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest