danlendenosv

KV17: Grønt valggrundlag

Onsdag den 31. maj 2017. 1017 kv grundlag gudenaa randers

Gudenåen, de grønne områder og miljøet er et aktiv, der både skal beskyttes og forbedres!

Liv i naturen – gode veje – rent drikkevand – adgang for alle

Socialdemokratiet er stolt af Randers kommune. Af byerne og landområderne, som alle har en fantastisk beliggenhed på landkortet med fjord, åer, skov, strand og masser af dyreliv. Alt dette skaber rammerne for det gode liv og fællesskab i vores kommune, og vi har en særlig forpligtelse til passe på vores natur, vores rene drikkevand – vores livsgrundlag.

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for, at kommunens naturområder bliver forvaltet økologisk og bæredygtigt.

1017 kv grundlag stream

Vores vandløb skal behandles med omtanke, således at vandet kan løbe frit samtidig med at brinker, vandplanter og bunden beskyttes.

Vandløb

Der er mange vandløb i Randers Kommune – fra den lille rislende bæk til den mægtige Gudenå. Der skal gøres en ekstra genopretningsindsats i vandløbene – sammen med lodsejerne. Vi skal have den naturlige flora og fauna tilbage. 

Socialdemokratiet ønsker en frit strømmende Gudenå, hvor der ikke er kunstige spærringer, der forhindrer faunaens passage. Det betyder naturgenopretning langs åen og fortsat fokus på rekreative muligheder, herunder lystfiskeri. Indtil forholdene bliver så gode, at laksen kan klare sig selv, skal der fortsat sættes lakseyngel ud.

Tilgængelig er meget afgørende. Der skal arbejdes for at skabe bedre tilgængelighed til Gudenåen og fjorden.

Gudenåen og Randers Fjord udgør noget af det mest unikke og fantastiske natur i Danmark. Det betyder, at vi har en særlig forpligtelse til både at forbedre og bevare naturkvaliteten og sikre en bæredygtig udnyttelse til erhverv og fritid.

Socialdemokratiet vil understøtte arbejdet i naturpark Randers fjord. Og over hele kommunen skal der arbejdes for bedre adgang til naturen. Der skal etableres flere stier, bænke rastepladser og udsigtssteder. 

1017 kv grundlag bad stream

Sådan skal det ikke gøres! Den lette løsning, maskinopgravning, har ødelagt både bund og brink. Samtidig er der skabt grobund for sandvandring og forurening med gødning og pesticider. 

Skovrejsning

Der skal skabes mulighed for at plante mere skov i kommunen. Folkeskovene i eksempelvis Spentrup og ved Oust Mølle har været en stor succes – og har involveret hundredevis af borgere. Skove er vigtige rekreative områder, for beskyttelse af vores grundvand og som levesteder for planter og dyr.

1017 kv grundlag flowers eng

Engen med den vilde flora er en fryd for øjet, insekter og vandmiljøet. Så gerne mere af den artsrige vilde natur i vores kommune. 

Miljø

Beskyttelse af miljøet er fortsat en af de vigtigste opgaver i Socialdemokratiets politik.

Tilsyn og godkendelse af boligbyggeri, industri, landbrug og andet erhverv skal ske på et fagligt og miljømæssigt bæredygtigt niveau. Det skal blandt andet baseres på sikring af grundvandet, beskyttelse af naturværdier og kulturlandskaber samt bevaring af levesteder for dyr og planter.

Affald

Socialdemokratiet ser affald som en ressource, der skal indsamles og genanvendes. Det sikres bedst ved at bevare de nuværende genbrugspladser og samtidig udvikle og forbedre både pladserne samt mulighederne for at aflevere affald ved boligen. Tilgængelighed for den enkelte er afgørende.

Randers Kommune skal ligge i top med både indsamling, genanvendelse og borgernes inddragelse i nye ressourcebesparende skridt – og vi skal være stærke på genbrug og nedbringelse af affaldsmængderne.  Det er både godt for miljøet, fremtidige generationer og pengepungen.

Klima og klimatilpasning

Socialdemokratiet vil holde fokus på klimaudfordringerne. Derfor skal der fortsat tages klimahensyn i indkøbspolitikken, ved renovering af kommunale bygninger med mere.

Energiforbruget skal nedbringes, og vi skal have nedbragt vores CO2-udslip med 75 % inden 2030, og 75 % af energiforbruget skal nedbringes med 75 % i samme periode.

De stærkt forøgede regnmængder og Randers’ beliggenhed giver øgede udfordringer. Det gamle håndværkerråd ”Vi vand vejen – vand volder vanskeligheder” skal højt på dagsordenen, når der dimensioneres og tilpasses nye anlægsopgaver i Randers kommune.

Klimatilpasningen, der skal holde vandet væk fra folks kældre og fabriksgulve, skal prioriteres højt – og det er vigtigt, at vandselskaber, borgere, virksomheder og kommuner samarbejder om opgaven. Klimatilpasning skal foretages på en begavet måde, så eksempelvis eksisterende grønne områder i nødstilfælde kan bruges til afvandingsbassiner. 

1017 kv grundlag roundup

Noget af det mest skadelige for vores natur og grundvand. Burde være forbudt i hele kommunen!

Drikkevand

Det rene drikkevand er danskernes fælles ressource. Der skal passes godt på grundvandet, således alle kan nyde det friske, rene drikkevandvand. Dette både for nutiden – men også for kommende generationer. Beskyttelsen af drikkevandet har allerstørste prioritet for Socialdemokratiet. Derfor skal kommunale jorder, herunder bortforpagtede arealer, dyrkes og behandles efter bæredygtige økologiske retningslinjer. Det er godt for drikkevand og naturen. 

Endvidere skal Randers Kommune styrke skovrejsning samt arbejde for at skabe beskyttelsesområder i nærheden af vandboringerne.

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér