danlendenosv

Gudenåen: S-brev til ministeren

Mandag den 30. november 2020. 201128 Tangevaerket

Hvis tømningen af Tange sø ved en gradvis åbning af frislusen, vil vi for få kroner kunne genskabe en fritløbende Gudenå og en smuk istidsådal.

Socialdemokrater for en fritløbende Gudenå

Karen Lagoni, Anker Boje, Iben Sønderup og Henrik Leth har fornylig skrevet til miljøministeren om Gudenåen:

"Kære miljøminister Lea Wermelin,

Mandag den 10. august 2020 besøgte du Tangeværket og Tange Sø. Formålet med mødet var at drøfte fremtiden for Danmarks eneste flod og nationale vandløb, Gudenåen, herunder Tange Sø og Tangeværket. 

Vi har noteret os, at du har sagt, at der skal tages en beslutning om Gudenåens fremtid inden årets udgang. Det er vi meget positive overfor. Hvis det sker, vil du være den første miljøminister i næsten 100 år, der tør tage et ansvar i denne sag.

Vi skriver til dig for at tilkendegive vores holdning til de problemer i vandmiljøet i Gudenåen, som findes på grund af Tange Sø. 

Tange Sø er en kunstig sø, som sammen med Tangeværket bl.a. forhindrer laksens naturlige vandring og gydning. EU’s Vandrammedirektiv kræver, at der bliver skabt kontinuitet i de danske vandløb, og dermed også Gudenåen, inden udgangen af 2027. 

Ifølge EU’s Vandrammedirektiv, der blandt andet fastsætter rammerne for forvaltningen af de danske vandløb, skal der skabes kontinuitet i Gudenåen. Kontinuitets-begrebet dækker over, at vandføringen skal føres tilbage igennem vandløbet samt at de naturlige faldforhold og vandløbets oprindelige bredde genetableres.

Inden udgangen af 2027 skal være skabt kontinuitet, herunder fri passage, ved de danske vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne. Det gælder også Gudenåen. Kort sagt skal der derfor findes en løsning ved Tangeværket senest d. 22. december i år, hvor indsatserne for den sidste vandområdeplanperiode sendes i offentlig høring.

Vi står nu med en historisk grøn regering og en opmærksomhed på biodiversitet og natur, som vi aldrig har oplevet tidligere. Samtidig er det som sagt nu, at Gudenåens fremtid skal afgøres. Vi ønsker derfor, at man politisk går efter den bedste og mest autentiske løsning, hvor Gudenåen bliver lagt tilbage i sit oprindelige forløb, der i dag ligger skjult på bunden af Tange Sø. Der er tale om Danmarks længste vandløb og et helt unikt stykke natur med national betydning, som vi nu kan få tilbage efter over 100 år i lænker.

Regeringen har stort fokus på at omlægge områder til urørt skov. Hvis man overfører denne tænkning til vandmiljøet, har man her chancen for at omlægge den kunstigt opstemmede Tange Sø til hvad man kunne kalde ”urørt å”. Det ville give laksen, ørreden, ålen og flere andre fiskearter mulighed for vandring  og bringe Danmarks største vandløb tilbage til sin naturlige, oprindelige tilstand. 

Vi skal hermed opfordre ministeren og regeringen til at træffe den eneste rigtige beslutning, nemlig en beslutning, der sikrer en fritløbende Gudenå i den oprindelige ådal. 

201128 lea wermelin demo tange

"Slip Gudenåen fri, lød det ved sommerens demonstration ved Tangeværket. 

Fakta – EU’s naturdirektiver 

Danmark er forpligtet til at overholde EU’s naturdirektiver, herunder Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. 

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000 og fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. 

Direktivets krav om at skabe kontinuitet i danske vandløb gælder også for Gudenåen. 

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. For Gudenåen gælder det, at der skal være særlig opmærksomhed på de akvatiske arter i Gudenåen, arter der er udpegningsgrundlaget i habitatområde H14 nedstrøms Tangeværket og H45 opstrøms Tangeværket. 

Med venlig hilsen,

Karen Lagoni (S), medlem af Miljø- og Teknikudvalget, Randers Kommune

Iben Sønderup (S), næstformand for Miljø- og Teknikudvalget, Randers Kommune

Henrik Leth (S), byrådsmedlem i Randers Kommune

Anker Boje (S), medlem af Miljø- og Teknikudvalget, Randers Kommune"

Demo og debat

29. november 2020: Søndag eftermiddag dannede op mod 2500 personer en lysende fakkel-ring rundt om en del af Tange sø. Demonstranterne ønsker at vise, at de vil beholde søen og omkringliggende miljø. Debatten om Tange Sø, der er kunstigt anlagt og bremser Gudenåens frie løb, er mange år gammel. Den er bl.a blevet aktuel igen i forbindelse med det øgede fokus på rigtig natur.

TV2 Østjylland inviterede til debat og over tre minutter fik jeg lov til at udveksle synspunkter med Jarl Godridsen fra Forningen til Bevrelse af Tamge Sø. Du kan se indslaget her: 

https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/29-11-2020/1930/soendag-den-29-nov-2020-1930?clip=9f23664c-851f-461a-8c0d-dead6eb42861 

Ministersvar

Miljøminister Lea Wermelins svar på henvendelse af 12. november 2020

 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér