danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

Kratluskerforeningen hvor jeg i sin tid var aktiv og blandt andet medvirkende til at udplante vandranunkler i Kastbjerg Å og udlove rødvin til dem der kunne finde en bræmme på mere end en enkelt meter, er nu opløst...
2012_VOV_bestyrelse

Fra venstre ses Troels Langvad, Hans Boye, Peter Toubøl, Tom Kristensen, Johan Schultz Petersen og Peter Grøn Thorsen. VOV blev i sin tid stiftet af biolog Bent Knudsen, Hald.

Bestyrelsen for Værn Ommersyssels Vådområder (VOV) mødtes forleden til et allersidste bestyrelsesmøde. Anledningen var at Gjerlev Sparekasse ikke længere ville passe på VOVs formue, da der ikke havde været aktivitet på kontoen i mere end 15 år.

Da det var lige så længe siden, at VOV var aktiv, var der stort gensyns glæde, da bestyrelsen igen var samlet. Ud over at tale om gamle minder og berette om, hvad hver især havde lavet siden, blev det besluttet at VOVs formue skulle tilfalde Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at genoprette Hou Møllebæk m.v. Derfor kunne tidligere formand Peter Toubøl på foreningens vegne overrække formand for DN-Mariagerfjord Ole Guldberg den samlede formue på 6.700,- kr. med et ønske om, at det beskedne bidrag kan gøre nytte i de lokale vådområder.

Værn Ommersyssels Vådområder var en meget aktiv ”kratlusker forening” i firserne, som drev oplysnings arbejde omkring især de små vandhuller og gadekærs betydning, og som reddede mange vandhuller fra ødelæggelse og opfyldning. Foreningens aktion omkring Kastbjerg Å medførte, at det daværende Århus Amt stoppede med opgravning af vandplanter og i stedet gik over til skånsom vedligeholdelse med slyngninger og etablering af stryget ved Å Mølle, hvilket er med til at gøre Mariager Fjord og åen til et fantastisk fiskevand, samt sikre odderens overlevelse i vores område.{jcomments on}

Lodsejerne ønsker området for sig selv og gør endnu et forsøg på at få vejen til Katbjerg Odde spærret...
katbjerg_Odde
Adgangen til en af de smukkeste og populære fiskepladser i Mariager Fjord er under pres! 


For et års tid siden blev der opsat ulovlige skilte om "adgang og kørsel forbudt". Sagen blev politianmeldt og skiltene fjernet.  Lodsejerne er utilfredse store forsøger igen, denne gang på lovlig vis, at forhindre adgangen til det statsejede område. 

Biolog Anders Hortsten fra Mariager Kommune oplyser, "efter et møde forleden ligger sagen nu hos Fredningsnævnet, der skal hjælpe med en tolkning af fredningsteksten. Herefter vil lodsejerne derude, inklusiv Naturstyrelsen, tage stilling til, om man kan enes om enten at lukke vejen helt for biler, eller om man vil lave en ordning, hvor der sikres mulighed for at køre ned til statens arealer".

Hvad det munder ud i er uvist, men så længe der ikke er opsat et af politiet godkendt skilt om lukning af vejen, har vi ret til at køre ned til fjorden.

Min holdning er, at skal vejen spærres for kørende trafik må det gælde alle inklusivt områdets garnfiskere og sommerhusejere! 


Læs også: Ulovlig skiltning ved Katbjerg Odde 

Afslaget på at revurdere helårsfredningen i Dronningborg Bredning, fik mig til endnu engang at besøge området!
Tjaereby_udloeb
Tjærebybækkens udløb i Dronningborg Bredning. Som det fremgår af billedet er berettiger hverken bredden eller vandføringen en helårsfredning. 

Fredag den 15. juni. Har søsat pontonbåden og ror gennem den tætte vegetation. Finder med noget besvær og ved hjælp af navigation og kort i min Iphone en vig i rørskoven. I vigens vestlige hjørne er der en lille åbning. Jeg har fundet Tjæreby Bækkens udløb.

Vandføringen er ubetydelig og bredden bære tydelig præb af, at der har været gravet i området såledet at nogle jagtpramme kan ligge godt beskyttet.  

Sætter åren ned i den bløde bund og aner kun en meget, meget svag udadgående strøm. Vegetationen er den samme som ude i Bredningen, men et ekstra tjek på Iphonen godtgør at det er Tjærebybækkens udløb!  

Om igen
Har igen kontaktet NaturErhvervsstyrelsen med et forslag om en besigtigelse af området.

Vil naturtligvis også meget gerne have uddybet hvilke undersøgelser DTU Aqua henviser til når de fastslår, at "der heller ikke biologisk dokumentation for at ændre reglen".


Dramatik på kysten. Godt med en god redningsvest!

Klaus Kaad fisker i påsken efter ørreder fra kysten omkring Ystad.

Klaus fortæller:
"Efter en tur i den svenska sødsuppe , kan jeg konstatere: Livet er skrøbeligt !!!

Min redningsvest har idag, reddet mit liv !!!!

... Ved en fisketur fra Pontonbåd ved Gislev Hammer kom der ud af det blå, et sæt dønninger hvor den sidste var mere end det stolte skib kunne klare. Pontonbåden tog hele turen rundt for at ligge med kølsiden opad. Jeg lå under, fortæller Klaus.  

Min makker gjorde det eneste rigtige, nemlig at slå koldt vand i blodet og undgå endnu et forlis ..

Så til alle ligesindede ..
Husk redningsvest ved al sejlads!

Ps. Redningsvesten er genladt med ny patroner og de manglende årer erstattet med pagajer . Langfredag skal der ign fiskes fra pontonbåden!

Spørgsmål og svar
- Væltede båden? Ja ,blev væltet 180 grader rundt.
- Hvor langt lå du fra land? Svar: Ca. 150 meter.
- Var det en brænningsbølge? Ja, kæmpe dønning, sikkert forstærket af evt undersøisk rev.
- Hvor blev årerne af? Årerne faldt af da jeg padlede båden ind mod land stadig med bunden opad ..
- Kunne du selv komme i land? Ja, jeg gik selv ind efter at tre fiskere fra kysten bjærgede båden og resten af mine løsdele (taske stang m.m) {jcomments on}

Hvad gør vi nu?
 120611_bredningen_2_gedder
Dronningborg Bredning er først og fremmest kendt for fint gedde og aborre fiskeri. Desværre er der fejlagtigt etableret en helårsfredning ved den lille Tjæreby Bæk! 

Si'r nej til at ændre på fredning
NaturErhvervstyrelsen har nu besvaret henvendelsen om fredningsbælterne i Dronningborg Bredning. Desværre har man ikke taget hensyn til det faktum, at hverken vandføringen eller bredden af Tjæreby Bæk berettiger til helårsfredningen. Ønsket om i givet fald at give en dispensation for gedde og aborrefiskeri, er heller ikke imødekommet.

Der kan stadig fiskes i Bredningen, men på et begrænset område. 

Overvejer sagen
Da helårsfredningen som nævnt beror på en fejl, er det oplagt at gå videre med sagen. Men hvilken  initiativer der skal tages er under overvejelse! 

Læs svaret fra Naturstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen har undersøgt de forelagte spørgsmål, og det kan oplyses, at fredningsbæltet i den østlige del af Dronningborg Bredning er et helårligt fredningsbælte. Man må derfor ikke fiske i fredningsbæltet. Fredningsbæltet har siden 1996 været et helårsfredningsbælte, hvilket også er udmeldt på den officielle oversigt over fredningsbælter, da den i udløbet er over 2 meter.

Bredning - fredning? 
120511_Bredning_fredning 

Som det fremgår af kortet er der markeret en helårsfredning i den østlige del af Dronnningborg Bredning.

En fisketur kan blive en dyr fornøjelse!
For godt en måned siden skrev jeg til Natur Erhvervstyrelsen om fredningenbælterne i Dronningbog Bredning. (Se HER)

Desværre er der endnu ikke kommet et svar på forslaget om at ændre på fredningsbælterne således de afspejler de faktiske forhold i området.

Her får dage inden den 16. maj, hvor fredningen af brakvandsgedderne i Bredningen ophøre, er der ikke kommet svar fra ministeriet.

Det "rødskraverede" område er indtil andet bliver bekendt fra ministeret "forbudt" område såfremt man ønsker at fiske.

Håber på svar
Når Natur Erhvervsstyrelsen, forhåbenligt inden den 16. maj giver svar på henvendelsen om en lempelse af fredningsbælterne, vil brakvand.dk naturligvis blive omgående opdateret.


aal_dead_tange
Døde ål fra turbinerne ved Tangeværket