Spørgsmål om Nordic Waste

Søndag den 2. april 2022. 230402 nordic waste luft Nordic Waste og byrådet: Lokale og byrådspolitikere på tværs af politiske skel har sat fokus på den mulige forurening af Allinge åen.

Frygt og bekymringer...

På vegne af byrådsmedlemmerne Anker Boje, S – Bo Vestergaard, C – Frida Valbjørn, Ø – Erik Bo Andersen, Østbroen – Bjarne Overmark, Beboerlisten samt Henrik Leth og Steen Ulnits blev dølgende spørgsmål fremsendt til besvarelse far forvaltningen: 

Spørgsmålene var fremsendt den 8. marts sat på dagsordenen til mødet i Miljø og Teknik Udvalget den 28. marts til drøftelse og behandling på det efterfølgende byrådsmøde.

Spørgsmål

I følge det oplyste disponerer Nordic Waste over 90 hektarer ved det gamle FIBOVÆRK ved Ølst, som anses for velegnet til deponering af forurenet jord netop fordi der er tale om en stor vandtæt lerskål efter mange års udgravning af ler til leca.

Angiveligt agter virksomheden fremover at beholde al vand på grunden og ikke udlede vand til Alling å.

På den baggrund bedes forvaltningen skriftligt redegøre for hvad der sker med vand hos Nordic Waste i tilfælde følgende 2 realistiske tilfælde af skybrud:

1. 90 hektar og 30 mm vand på 10 minutter = 90 x 10000 m2 x 30 liter vand = 27 millioner

liter vand = 27000 x 1000 liter tanke placeret på Nordic Wastes grund i Ølst - hvordan kan det vand holdes på grunden?

2. 90 hektar og 90 mm vand i løbet af et døgn jf. vedhæfte klip fra Wikipedia om København 2.7.2011 = 90 x 10000 m2 x 90 liter vand = 81 million liter vand = 81000 x 1000 liter tanke placeret på Nordic Wastes grund i Ølst - hvordan kan det vand holdes på grunden?

4. DET BESLUTTES: Forvaltningen skal sikre, at der udarbejdes en ny vandhåndteringsplan fra uvildig rådgivende ingeniørfirma, der tager hensyn til og viser de topografiske vandveje for at sikre at alt vand kan holdes på egen grund.

5. DET BESLUTTES: Forvaltningen skal efterse og sikre at Nordic Waste fremlægger en plan, hvor alt overfladevand opsamles i grøfter, bassiner og lignende og at vand således håndteres på egen grund.

6. DET BESLUTTES: Forvaltningen bedes redegøre for og sikre, at det cirkulære vand der bruges til at rense jord er rent, således at jorden der ønskes renset ikke sker med forurenet vand. (Der er jo bevist at det vand der findes i opsamlingsbassin til trods for filter ikke overholder de stillede krav, og hvis det deponeres på egen grund så er der på lang bane risiko for Grundvandet)

7. Det bedes oplyst, i hvor mange tilfælde Randers Kommune afvist at Nordic Waste kan tage i mod importeret jord?

8. Det bedes oplyst, i hvor mange tilfælde Nordic Waste indberettet tvivlsom forurenet jord til Randers Kommune?

Ønsker et skriftligt svar på spørgsmålene

Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at Byrådets beslutning på mødet den 27. februar 2023, om at meddele et tillæg til Nordic Wastes nuværende miljøgodkendelse, vil indebære, at alle ovennævnte spørgsmål bliver besvaret som en del af den såkaldte "tekniske beskrivelse" i tillægget til miljøgodkendelsen. Forvaltningen forventer, at forelægge forslag til tillæg til miljøgodkendelsen for udvalget i maj måned 2023.

Byrådsmedlemmerne og andre afvendter nu svarene på spørgsmålene og ikke mindst nogle krav der kan skabe sikker for at der ikke igen udledes forurenet vand til den forvejen belastede Allinge Å. 

Læs også: Allingeåen: Undersøgelse af mulig forurening

230402 nordic wate indkorsel

Nordic Waste behandler og renser tonsvis af forurenet jord, såkaldt cirkulær økonomi. Bekymringer går på om virksomheden kan styre vandet, også det forurenede, når der falder store mængder nedbør?

One comment

 • Steen Ulniits skriver: 

  Grund Fjord kalder – på hjælp
   
  Den lille Grund Fjord ved Allingåbro har altid været kendt for at være ekstremt lavvandet og vanskeligt sejlbar. Tidligere var den også kendt for sin store bestand af ål og aborrer, der trivedes i det lave fjordvand. 
   
  I dag er vegetationen død flere steder – givet på grund af de store mængder næringsstoffer, der løbende tilføres fra de afvandede marker langs fjorden. Og den seneste tids store regnskyl, der vasker dem ud fra jord til fjord.
   
  Længst inde i Grund Fjord udmunder Alling Å. En god del af åen har været gennem en kostbar naturgenopretning, siden Århus Amt blev nedlagt i 2007. Dræningen er ophørt mange steder og åen genslynget. Udvaskningen af kvælstof er tilsvarende reduceret. 
   
  Lokalt har man imidlertid oplevet en nedgang i bestanden af havørreder, som ellers burde være vokset efter naturgenopretningen og de nyanlagte gydebanker. Senest er der kommet fokus på genbrugsvirksomheden Nordic Waste, der er placeret længst oppe ved Ølst, som en mulig forklaring.
   
  Her har man nemlig oplevet flere udslip fra fabriksarealet efter store regnskyl. Udslip direkte til den øvre del af Alling Å. Faunaundersøgelser ved fabrikken indikerer, at der sandsynligvis sker en løbende udvaskning af kobber fra fabriksgrunden. Det viser prøver taget i Alling Å henholdsvis opstrøms og nedstrøms Nordic Waste.
   
  Alger, vandplanter og krebsdyr er specielt følsomme over for tungmetallet kobber, der både er et nødvendigt mikronæringsstof, som alle organismer har brug for i ganske små mængder. Og så en decideret miljøgift, der blandt andet bruges i bundmaling for at reducere begroning af skibsskrog.
   
  Det er således en trist udvikling for ikke blot Alling Å, men også Grund Fjord og Randers Fjord, hvor alt vand og muligt kobber jo til sidst ender. Dette ikke mindst med tanke på vandmiljøet og de mange skattekroner, som Naturstyrelsen indtil videre har postet i naturgenopretningen af Alling Å.

   
   
  Dansk Videnscenter for Sportsfiskeri
   

  Ved

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers