Glenstrup Sø og alger...

Fredag den 3. november 2023. 231103 glenstrup alger motor Glenstrup Sø: Også vores søer er ramt af algeopsblomstring og de næringsstoffer der ikke omsættes i søen, udledes via Skalsåen til Hjarbæk Fjord og Limfjorden.

Ikke kun vore fjorde og indre farvande "kvæles" af næringsstoffer og alger...

231103 glenstrup so google

Glenstrup Sø er omgivet af intens gødede og dyrkede landbrug. Søen tilføres herfra store mængder nærngsstoffer. 

Vandmiljøet i Glenstrup Sø, som er Nordjyllands største sø, er også betydeligt belastning med næringsstoffer. 

Belastning manifesterer sig i flere forskellige måder og har en negativ indvirkning på søens økosystem. En af de mest iøjnefaldende problemer er forekomsten af grønalger i store mængder.

Grønalgerne trives i søens vand som følge af overskydende næringsstoffer, primært fosfor og kvælstof, der tilføres søen fra det omkringliggende åbne land.

Næringsstofferne stammer primært fra landbrug og de tilføres søen via dræn og vandløb. Bemærk at der ikke findes nogle renseanlæg med overløb i oplandet til søen. 

Den øgede tilstedeværelse af næringsstoffer i vandet skaber optimale vækstbetingelser for grønalger, hvilket fører til en betydelig opblomstring af disse alger i søen.

De mange alger betyder at sollyset har svært ved at nå ned til søbunden. Dette går bl.a. ud over vandplanterne, der normalt ville trives på søbunden.

Vandplanter er afgørende for at opretholde et sundt vandmiljø, da de binder næringsstoffer, skaber levesteder for dyrelivet og bidrager til vandets oxygenindhold. Deres tilbagegang forværrer søens tilstand og forringer dens økologiske balance.

Samtidig er der også en mærkbar reduktion i antallet af fisk, specielt rovfisk,  i Glenstrup Sø. Dette skyldes delvis det faldende antal vandplanter, der fungerer som fødekilder og skjulesteder for fiskeyngel, men det kan også tilskrives de negative effekter af algeopblomstring, der påvirker fiskens trivsel og rovfiskenes mulighed for at jage byttefisk.

For at redde og genoprette Glenstrup Søs vandmiljø er det afgørende at tage effektive skridt til at reducere næringsstofforureningen fra de omkringliggende landbrugsområder.

Dette skal omfatte bedre regulering af gødning og pesticidanvendelse, udtagning af lavbundsområder, implementering af bufferzoner langs vandløb for at mindske afstrømningen af næringsstoffer.

En samlet indsats er nødvendig for at bevare og beskytte Glenstrup Sø og sikre, at den fortsat kan være et vigtigt naturområde og rekreativt område også for kommende generationer.

Læs også: Glenstrup Sø - hvor kommer næringsstofferne fra?

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers