Store mængder spildevand udledt til Alling Å

Onsdag den 1. februar 2024.240131 nordic waste kim faunaBiolog Kim Pless-Schmidt med fauna prøve fra Alling å. Billedet er fra januar 2023 hvor vi på eget initiativ tog faunaprøver optrøms og nedstrøms Nordic Waste.

Nordic Waste har udledt store mængder spildevand til Alling Å

Efter vi blev opmærksomme på forureningen af Alling åen tog vi på eget initiativ fauna prøver opstrøms og nedstrøms Nordic Waste. 

Prøverne viste entydigt forurening. Blandt andet fandt vi ikke tanglopper i prøverne nedstrøms Nordic Waste. Tanglopper er følsomme over for tungmetaller som kobber. Du kan læse om undersøgelserne her: Nordic Waste - Opdateret 20.01.23

240131 nordic waste politiken spildevand

Dagbladet Politiken kan fortælle at Randers Kommune har givet Nordic Waste tilladelse til at udlede 10 liter forurenet vand i sekundet direkte til Alling åen. Tilladelsen er i direkte modtrid med de forsikringer som blev givet til bekymrede borgere og byrådet. Måske er det også forklaringen på, at Randers Kommune ikke ville foretage faunaprøver i Allingeåen. 

Besluttet på byrådsmødet den 28. februar 2023:

pkt. 28:
Beslutning
Et ændringsforslag fra borgmesteren om:
• At byrådet ønsker et tillæg til miljøgodkendelsen for Nordic Waste som fastsætter krav om, at der ikke må afledes vand fra virksomheden til Alling Å, samt at skulle der opstå forhold, hvor en udledning ikke kan forhindres, så skal virksomheden forinden opnå særskilt tilladelse hertil baseret på dokumenteret kvalitet af det vand, som ønskes udledt.

Blev godkendt.

Brudte løfter - eller er vi bare ført bag lyset?

På baggrund af udledningerne af spildevand må Randers Kommune være en sand mester i det at bryde løfter og ignorere miljømæssige konsekvenser.

Kommunen har formået at overgå sig selv ved at give Nordic Waste grønt lys til at omdanne Alling Å til en spildevandsrende, til trods for de hellige forsikringer om det modsatte. Løfter om en ren Alling Å blev kastet til side som intet andet end tomme ord, og nu står vi her som borgere, der er blevet narret af vores egne myndigheder.

Det er næsten tragikomisk, hvordan kommunen tilsyneladende har glemt, hvad de selv har lovet. "Ingen udledning af så meget som en dråbe vand fra Nordic Waste til Alling Å,".  Det er åbenbart lettere at bryde løfter end at opretholde dem?

Vi er mange, der føler os vildledt af Randers Kommune, der har forrådt os med deres manglende evne til at beskytte vores naturskatte.

Men det er ikke kun følelser, der er såret - det er vores elskede Alling Å og fjorden  der lider. I stedet for at fungere som vogtere af naturen har kommunen valgt at vende det blinde øje till forureningen.

Det er på tide, at vi som borgere kræver mere end tomme løfter og bagatelliserende undskyldninger. Nordic Waste og Randers Kommune må stilles til ansvar for deres handlinger, eller rettere mangel på samme. Det er på tide at genoprette det, der er blevet taget fra os - en sund og ren Alling Å, der er vores allesammens arv.

240131 nordic waste amtsavisen spildevand

Se Amtsavisen Randers den 8. januar 2023: https://amtsavisen.dk/randers/saa-er-den-gal-igen-nordic-waste-laenser-overfladevand-direkte-ud-i-aa-igen

Besvarelse til byrådets medlemmer

 Byrådsmedlem Anker Boje har fremsendt spørgsmål og billeder til forvaltningen vedrørende udsivning af urenset vand til Alling Å fra virksomheden Nordic Wastes arealer. Byrådsmedlem Erik Bo Andersen har efterfølgende fremsendt oplysninger om, hvordan håndteringen af jord på havnens arealer skulle foregå. Der blev også spurgt til sagen på miljø- og teknikudvalget 9. januar 2023.

 Forvaltningen kan oplyse, at virksomheden Nordic Waste har miljøgodkendelse til at modtage jord, som er rent, lettere forurenet og forurenet.  Forvaltningen skal ligeledes oplyse, at den jord, som håndteres hos Nordic Waste og på Randers Havn i alt overvejende grad udgøres af ren jord og lettere forurenet jord jf. deres miljøtilladelser.

 Forvaltningen har været på tilsyn på Nordic Waste om formiddagen den 9. januar 2023.  Det kunne konstateres, at det var korrekt, at overfladevand er løbet ud fra Nordic Waste arealerne.

Det er forvaltningens vurdering, at grunden til udsivningen af overfladevand til Alling Å er de store regnmængder, der er kommet på det seneste. Regnmængder, som betyder, at virksomhedens bundfældningsbassin, som er en del af deres renseanlæg,  er blevet meget fyldt. Den store vandmængde har øget presset på spærreskottet i bundfældningsbassinets udløbsbygværk mod Alling Å så meget, at skottet har lækket. Lækket er set af en anonym kilde.

Virksomheden har oplyst overfor forvaltningen, at de blev bekendt med lækket den 8. januar 2023 cirka kl. 17, da de blev kontaktet af Amtsavisen. Virksomheden tilkaldte herefter mandskab, og efter det oplyste er det lækkende spærreskot tætnet efter en time.  Klokken 18.40 samme dag informeres forvaltningen ved mail fra virksomheden om uheldet. Virksomheden følger ved deres håndtering og efterfølgende orientering af kommunen vilkårene i deres miljøgodkendelse.

 Virksomheden har ikke tilladelse til afledning af overfladevand, men tilladelse til udledning af spildevand efter, at dette er renset ved bundfældning og via kulfilter/renseanlæg.

Bundfældningsbassinet, hvorfra udsivningen skete, indgår i deres rensningsanlæg.  Bassinet bruges som klaringsbassin således virksomhedens Kulfilteranlæg /rensningsanlæg ikke overbelastes af slam.

Alling Å 

I forhold til den anførte observation af uklart vand i Alling Å kan det oplyses, at forvaltningen også har kunnet konstateret uklart å-vand opstrøms virksomheden. Et forhold for forvaltningen kan oplyse er normalt for årstiden, hvor der er stor afstrømning og stor udvaskning.  Den primære årsag er, rekord meget nedbør, der bevirker øget udvaskning af ler fra brinker og opland (landbrugs- og naturarealer), og i den sammenhæng medfører, at vandløbet fremstår uklart.  Den dårlige sigtedybde i Alling Å, kan derfor ikke tilskrives udsivningen fra bundfældningsbassinet ved Nordic Waste.

Forvaltningen har dog meddelt virksomheden, at der skal udtages en vandprøve fra bundfældningsbassinet for at dokumentere indholdsstofferne i vandet, som er udsivet til Aalling Å.

Forvaltningen blev tirsdag d. 10. januar 2023 om eftermiddagen oplyst om, at der stadig var udsivning fra bassinet. Forvaltningen var derfor på endnu et tilsynsbesøg, hvor det blev konstateret, at der fortsat var en mindre udsivning. 

Virksomheden stoppede denne udsivning sammen dag ved at etablere en lerbarrier i udløbsbygværket foran spærreskottet.

 Forvaltningen foretog den 11. januar 2023 tilsyn på stedet for at vurdere, hvorvidt bassinet var tilstrækkeligt sikret mod overløb. Følgende tiltag er konstateret gennemført eller igangsat:

  • Spærreskottet er blevet forstærket med ler.
  • Der er etableret et midlertidigt reservoir foran skottet– med isat dykpumpe – der pumper eventuel vand retur.
  • Der er hele tiden tilknyttet 2 slamsugere til virksomheden som skal tømme overfladevandsbassinet fuldstændig, og overfører vandet til virksomhedens største opsamlingsbassin
  •  Virksomheden vil efter at bundfældningsbasssinet er tømt foretage en oprensning af bassinet for sedimenter for at opnå maksimal kapacitet 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers