danlendenosv

Presselink

Links til artikler om natur, miljø og fiskeri.

 

 • 03.05.21: Forskere slår fast: Muslingeopdræt kan rense fjorde og er ingen miljøtrussel

  Opdræt af muslinger der skal rense op efter landbruget og efterfølgende benyttes til svinefoder. - Rapporten der danner baggrund for "tryllemuslingerne" er anmeldt for videnskabelig uredelighed. Muslingerne vil aldrig kunne indfri den lovede renseeffekt og uden et to cifret milliontilskud fra skatteborgerne vil projektet også økonomisk være urealistisk.

 • 02.05.21: Antallet af unge ål faldet med 98 procent: Alligevel bliver den stadig fisket

   Alt fiskeri efter ål burde forbydes! Danmark er et af de sidste lande i EU, hvor fangst af den truede ål stadig er en lovlig fritidsaktivitet. En undersøgelse fra 2017 estimerede, at den rekreative fangst af ål i saltvand lå på 109 ton. Tallene er baseret på telefonsamtaler og kan være langt højere. Der er ikke krav om indberetning af ålefangst for fritidsfiskere i Danmark, og der er ingen grænser for, hvor mange ål de må fange.

 • 28.04.21: Naturentusiaster - Vilde naturområder skal ikke være en grøn kulisse for sport og friluftsliv

  Skal naturen og naturoplevelsen sikres i Naturnationalparken, må færdselen begrænses. MTB spor er der masser af uden for naturnationalparken. - Nye naturnationalparker skal ikke være til for sportsarrangementer og friluftsliv. Vi skal have mod til at give naturen reel førsteprioritet – og betragte os selv som gæster 

 • 26.04.21: Statistik for erhvervsmæssig fangst af ål

  Mens antallet, og fangsten af den udrydningsttruede ål går en vej, kan vi opleve, at der bl.a. i Mariager Fjord, men også andre steder, fiskes intensivt med ruser. Politikerne burde forlængst have stoppet fiskeriet efter den rødlistede og snart udryddede ål. At det endnu ikke er sket er uansvarligt!

 • 20.04.21: Flere fiskere til færre fisk!

  Flere er begyndt at fiske...I DK har vi fra naturens side et unikt havmiljø der kunne producere store mængder fisk. Sådan har det været siden vi mennesker fandt på at bosættes os. I havet kunne der hentes torsk, sej, skubber, rødspætter, ål og ålekvapper i store mængder. Sådan er det ikke længere. 40-50 års overfiskeri og kvælstofbelastning har reduceret fiskebestandende så der i dag kun er få procent af de fisk tilbage, der tidligere kunne findes og fanges i vores fjorde og langs kysten. Tag eksempel vis ålen som er rødliste og udrydningstruet eller torsken... På trods af advarsler fra biologer fiskes der stadig væk intensivt med bundgarn og ruser. Skiftende regeringer og politikere har ansvaret!

 • 03.04.21: Anklage om videnskabelig uredelighed i muslinge-notat fra Københavns Universitet

  Dygtigt og professionelt og med Københavns Universitet som rygstød forsøger bagmænd og kvinder at sælge det meget tvivlsomme projekt til bl.a kommunerne omkring Limfjorden og Mariager Fjord Kommune. 

 • 20.03.21: Miljøtekniker: Bæredygtigt Landbrug spreder forkerte oplysninger om skadevirkning af pesticider

  De spreder ikke kun møg og gylle, men også løgn! Det er stærkt misvisende, at Bærerdygtigt Landbrug skriver, at pesticider ikke skader smådyr i vandløb. Man bør med størst mulig forsigtighed anvende giftige kemikalier nær vandløb og søer, skriver Sten Frandsen.

 • 15.03.21: God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020

  I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021 og financieres bl..a af fisketegnsmidlerne. - Forstår ikke hvorfor ikke bestanden boostes med udsætninger som tidligere, hvor vi havde et godt fiskeri i både Gudenåen og på fjorden? 

 • 13.03.21: S: Vi kan takke tidligere regeringer for alarmerende ringe vandmiljø

  Start med at rul "landbrugspakken" tilbage, få udtaget lavbundsjodene, forbyd RoundUp og reducer antallet af svin: Tidligere regeringer har ikke løftet den opgave, som de har stået over for, tilstrækkeligt. Og det kan vi måske særligt takke en svigtende landbrugspakke for. Der er simpelthen ikke leveret de reduktioner i kvælstofudledningerne, som blev lovet. Og klimasagen skal løftes. Det kan gøres langt bedre. Vi har lovet borgerne det. Vi er forpligtet af EU og Parisaftalen – og det er hele tankegangen bag FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Så det er bare med at komme i gang.

 • 10.03.21: Det handler om laksen og vandkvaliteten og naturen: Randers Byråd bakker op om at bevare Tange Sø - på visse betingelser
  Desværre var der ikke flertal for den bedste løsning - en fritløbene gudenå i den oprindelige å-dal. Et flertal i byrådet i Randers bakker op om det forslag til løsning, som en arbejdsgruppe netop har sendt til miljøminister Lea Wermelin. Nemlig at Tange Sø bevares, men at der samtidig sikres en bedre passage for laks forbi søen. 
 • 03.03.21: Gudenfloden som handelsvare – 2/2

  Håber sammen med resten af den naturelskende befokning fortsat på den billigste og bedste løsning; nemlig en fritløbende Gudenå i den oprindelige Gudenådal. Miljøminister Lea Wermelin (S) søger lige nu at løse den gordiske knude ved Tange Sø, som hendes forgænger Ida Auken desværre ikke fik hugget over, da hun ellers som miljøets minister havde chancen. 

 • Kæmpe sten i 28.02.21: Gudenåen skaber debat: - Det er jo fuldstændig galimatias

  At stenene der er planlagt udlagt maksimalt 2 meter fra bredden på en kort strækning, skulle udgøre en sikkerhedsrisiko for sejlfolket, lyder søgt. Bemærk, at selv om stenene bliver udlagt som planlagt, vil der fortsat kunne sejle 6-8 motorbåde ved siden af hinanden. Tænker på at jeg er utryk ved færdes på åen, hvis ikke der er mere styr på de store motorbåde... I øvrigt er der igennem flere hundrede år fjernet store mængder sten fra åen. Dengang for at lette pramdragerdriften. 

 • 25.02.21: Vi bryster os af vores skønne naturområder: Men Randers Kommunes natur er kun 67. bedst i Danmark

  Naturen har tydeligvis brug for plads. Kunne vi give de mange lavbundsjorde i ådalene og langs fjorden tilbage til naturen, ville meget være nået! Også skovrejning, vilde blomster og forbedrede forhold i vandløbene, vil trække i den rigtige retning.

 • 24.02.21: Lokale lystfiskere godt trætte af tre foreningers enegang i sagen om Tange Sø

  Lystfiskerforeningerne i Randers, Langå og Hadsten er helt uenige i det forslag til løsning, som Foreningen til bevarelse af Tange Sø og to lystfiskerforeninger har smidt på bordet - lige inden miljøminister Lea Wermelin (S) skal beslutte, hvad der skal ske med Tange Sø og omgivelserne.

 • 17.02.21: Stiig Markager: Vandplaner og videnskab

  Maskinbladet har spurgt, om jeg vil give mit syn på debatten landbrug, næringsstoffer og de kommende Vandplaner (VP3). Det vil jeg med glæde, og som offentligt ansat har jeg en forpligtigelse til at stille min viden til rådighed for alle. Mit håb er, at nogle landmænd, når de har læst artiklen, vil tro lidt mere på, at Vandplanerne hviler på et solidt videnskabeligt grundlag og at Aarhus Universitet - og forskere fra andre institutioner - arbejder seriøst og redeligt. - Kan kun opfordre landbruget til at tro på videnskaben og det faglige grundlag for vandplanerne. Det er muligt, at man ikke bryder sig om konklusionerne, men det hjælper ikke at skyde på budbringerne. 

 • 15.02.21: Tryllemuslinger - Mirakelkur. Landbrugets kvælstof skal fjernes med blåmuslinger, og støttemillionerne er på vej. Men er det kvaksalveri?

  I sidste uge afholdt landmandslobbyisterne fra Landbrug & Fødevarer en workshop for Miljøministeriets embedsmænd og forskermiljøet, hvor de pressede på for mere statslig støtte til miljømuslinger. Ifølge Torben Bramming fra Limfjordsrådet, som deltog i workshoppen, talte de for at »gå op til storskala«.

 • 08.02.21: Myten om vores grønne førertrøje skjuler, at vi har ødelagt vores natur

  Rapport på rapport har de seneste år fortalt med store typer, at verdens natur er i en alvorlig krise. Og et selvudnævnt grønt land som Danmark er blandt de allerdårligste til at bremse udviklingen. Er der overhovedet noget håb for fremtiden? Ja, siger eksperter. Men det kræver helt andre boller på suppen. Der er brug for et opgør med landbrugets indflydelse!

 • 06.02.21: Lodsejere ved Gudenå har mistet tålmodigheden: Tager juraen i brug som våben mod oversvømmelser

  Om så man forlængede dybden fra havnen helt op til Fladbro, ville det ikke sænke vandstanden mærkbart da det vandstanden i Kattegat og fjorden der er afgørende... Nej, det handler om at engene efter dræning og mange års opdynrkning har sat sig og derfor ikke længere er dyrkbare. Og mon ikke det også handler om økonomi - at komme i en fordelagtig position når der skal udtages lavbundsjorde????

 • 05.02.21: Tange Sø - det økonomiske vanvid

  Tange sø: Tingene strammer sig til, og Foreningen til Bevarelse af Tange Sø løber rundt i hamstrerhjulet for at redde det, der ikke burde kunne reddes. Det er karakteristisk, at argumenterne helt mangler i debatten fra søvennernes side.

 • 30.12.20: Torskeboom i Øresund efter usædvanligt år

  Udryddet i Kattegat og Østersøen, men siden 1932 har bundtrawl været forbudt i Øresund. Det har hjulpet gevaldigt på havmiljøet i farvandet mellem Danmark og Sverige, som på et tidspunkt var præget af forurening og dyredød.

 • 27.12.20: “Et Satanisk Mesterværk” -

  Mine gode nabo og ven Steen Ulnits har skevet denne artikel om baggrunden for de mange dårlige beslutninger på miljøområdet:  Siden sammenlægningen i 2015 har Miljø- og Fødevareministeriet gennemgået et hav af ændringer, som har haft stor betydning og mange skadelige effekter på dansk miljø og miljøforvaltning. 

 • 21.12.20: AU-forskere anbefaler realistisk stramning af kvælstofudslip fra landbruget, hvis fisk og planter skal vende tilbage i havet

  Er der mon politisk mod? Forureningen med gødning fra landbruget betyder, at kvælstof udvaskes til vandmiljøet, hvor det forårsager iltsvind med massedød blandt fisk og havplanter. Og det skal reduceres kraftigt i de kommende år, viser nye tal i notat fra Aarhus Universitet og DHI

 • 26.11.20: Miljøskandale i Agersø Sund: Sportsfiskere kræver politisk handling

  Rensningsanlægget RGS Nordic ved Agersø Sund i det sydlige Storebælt har udledt miljøfremmede stoffer og næringsstoffer langt over det tilladte i en årrække. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Danmarks Sportsfiskerforbund vil nu have myndighederne på banen.

 • 30.10.20 Lille å med store ørreder - Kastbjerg å

  Sådan har det ikke altid været. Først blev der bygget en fisketrappe ved Åmølle og senere blev åen givet fri. Det hjalp! Kastbjerg Å er for en stor del fri for opstemninger og andet, der spærrer vejen for fiskene, vandet er rent, og der er talrige steder med grus og småsten og dermed gode gydeforhold. Og det afspejler sig i fiskebestanden.

 • 30.10.20: Ekstra grødeskæringer i Gudenåen er ulovlige og skal stoppe

  Silkeborg Kommune har gentagende gange iværksat ekstraordinære grødeskæringer i Gudenåen. Men grødeskæringerne er både ulovlige og til stor skade for naturen og fiskebestandene i åen. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund nu opfordret miljøminister Lea Wermelin til at forholde sig til sagen.

 
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers
X

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.