danlendenosv

Presselink

Links til artikler om natur, miljø og fiskeri.

 

 • 18.07.21: Nye fredningstider for gedder og havørreder i ferskvand

  Giver god mening: Fra i dag, den 1. juli, træder de nye regler for fiskeri i ferskvand i kraft. Det betyder, at fredningstiden for gedder fremover vil løbe fra 15. marts – 30. april, og at fredningstiden for havørreder vil løbe fra 16. november – 28./29. februar. 

 • 13.07.21: Iltsvind i Limfjorden dræber tusindvis af fisk og skaldyr

  Sæsonen for iltsvind er igang. Endnu engang vil landbruget påstå, at det er overløb fra renseanlæg der er problemet... Imidlertid er det fra landbruget den helt store udledning kommer fra! I Valsted lidt nord for Nibe bliver døde fisk, ål og krabber i disse dage skyllet op på bredden i dyngevis. Beboere i området har ikke tidligere oplevet, at det har været så galt, som det er i øjeblikket.

 • 22.06.21: Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?

  Skarver er i de seneste 10 år begyndt at søge føde i vandløbene, især om vinteren. I de tidligere undersøgte områder har dette medført en dokumenteret stor nedgang i bestandene af både bækørred og stalling.

 • 17.06.21: Indsnævring af Thyborøn Kanal er atter på dagsordenen

  Efter Miljøministerens besøg i Thyborøn den 7. juni 2021 synes der igen at være risiko for, at Thyborøn Kanal forsøges indsnævret. Formålet skulle være at reducere fremtidige oversvømmelser i kystbyerne i den vestlige Limfjord.  - Limfjordens vandkvalitet er – trods 35 års indsats for at forbedre forholdene – stadig meget dårlig. Det betyder hyppige og omfattende iltsvind. - Fjordens liv er dog også mange gange blevet reddet på målstregen af en frisk sommerkuling, der har blæst frisk vand ind fra Vesterhavet.

 • 11.06.21: Fra frodigt farvand til død mudderbund

  Svin og gylle. Som andre steder er det slut med fiskeri. Bunden består af slam med fedtemøg.  Gylleforureningen strækker sig over så stort et område, der støder op til Natura 2000 reservatet ved Nyord. Og så vil de have flere svin....

 • 07.06.21: Regeringen vil lægge tusindvis af muslingefarme i danskernes fjorde og kystvande

  I regeringens oplæg til Danmarks Havplan er der udlagt omkring 4800 km2 til opdræt af skaldyr - et areal på størrelse med Fyn og Lolland-Falster. I mange af muslingerne skal agere renseanlæg for landbruget udledninger. 

 • 01.06.21: Midt i landbrugsforhandlinger - Nye tal viser kæmpe kvælstofstigning i 2019

  Der blev udledt usædvanligt meget kvælstof i vandmiljøet i 2019, viser nye tal, og det bør indgå i de nuværende forhandlinger om kvælstofkrav til landbruget, mener støttepartier. 

 • 29.05.21: Millioninvestering i stenrev kæmper forgæves mod uklart vand fra landbruget

  Man kan ikke rense et hav fuld af alger ved at bygge et stenrev. Det viser erfaringen fra et nyt stenrev ved Livø i Limfjorden. Stenrevet er dog ikke bygget forgæves, påstår ministeriet, som tror, at tangskovene på revet nok skal indfinde sig, når vandet i Limfjorden bliver mere rent. Ministeriet oplyser dog intet om, hvordan og hvornår vandet kan forventes renset.

 • 14.05.21: Esben Lunde så passivt til, mens landmænd svindlede for millioner

  Landbrugsstyrelsen og skiftende ministre har i årevis set passivt til, mens landmænd og deres virksomheder har svindlet med landbrugsstøtten. Rigsrevisionen har nu undersøgt perioden fra 2014 til 2019, mens Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen var de ansvarlige ministre for landbrugsområdet og via landbrugspakken gennemførte store lempelser for landbrug

 • 13.05.21: Forskning: Bundslæbende redskaber udleder store mængder CO2 i havet

   Ifølge en rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet vurderes det, at der fiskes med bundslæbende redskaber mindst én gang om året i 67 procent af Østersøen inklusiv Bælthavet, og 85 procent af Nordsøen, inklusiv Kattegat.

 • 03.05.21: Forskere slår fast: Muslingeopdræt kan rense fjorde og er ingen miljøtrussel

  Opdræt af muslinger der skal rense op efter landbruget og efterfølgende benyttes til svinefoder. - Rapporten der danner baggrund for "tryllemuslingerne" er anmeldt for videnskabelig uredelighed. Muslingerne vil aldrig kunne indfri den lovede renseeffekt og uden et to cifret milliontilskud fra skatteborgerne vil projektet også økonomisk være urealistisk.

 • 02.05.21: Antallet af unge ål faldet med 98 procent: Alligevel bliver den stadig fisket

   Alt fiskeri efter ål burde forbydes! Danmark er et af de sidste lande i EU, hvor fangst af den truede ål stadig er en lovlig fritidsaktivitet. En undersøgelse fra 2017 estimerede, at den rekreative fangst af ål i saltvand lå på 109 ton. Tallene er baseret på telefonsamtaler og kan være langt højere. Der er ikke krav om indberetning af ålefangst for fritidsfiskere i Danmark, og der er ingen grænser for, hvor mange ål de må fange.

 • 28.04.21: Naturentusiaster - Vilde naturområder skal ikke være en grøn kulisse for sport og friluftsliv

  Skal naturen og naturoplevelsen sikres i Naturnationalparken, må færdselen begrænses. MTB spor er der masser af uden for naturnationalparken. - Nye naturnationalparker skal ikke være til for sportsarrangementer og friluftsliv. Vi skal have mod til at give naturen reel førsteprioritet – og betragte os selv som gæster 

 • 26.04.21: Statistik for erhvervsmæssig fangst af ål

  Mens antallet, og fangsten af den udrydningsttruede ål går en vej, kan vi opleve, at der bl.a. i Mariager Fjord, men også andre steder, fiskes intensivt med ruser. Politikerne burde forlængst have stoppet fiskeriet efter den rødlistede og snart udryddede ål. At det endnu ikke er sket er uansvarligt!

 • 20.04.21: Flere fiskere til færre fisk!

  Flere er begyndt at fiske...I DK har vi fra naturens side et unikt havmiljø der kunne producere store mængder fisk. Sådan har det været siden vi mennesker fandt på at bosættes os. I havet kunne der hentes torsk, sej, skubber, rødspætter, ål og ålekvapper i store mængder. Sådan er det ikke længere. 40-50 års overfiskeri og kvælstofbelastning har reduceret fiskebestandende så der i dag kun er få procent af de fisk tilbage, der tidligere kunne findes og fanges i vores fjorde og langs kysten. Tag eksempel vis ålen som er rødliste og udrydningstruet eller torsken... På trods af advarsler fra biologer fiskes der stadig væk intensivt med bundgarn og ruser. Skiftende regeringer og politikere har ansvaret!

 • 03.04.21: Anklage om videnskabelig uredelighed i muslinge-notat fra Københavns Universitet

  Dygtigt og professionelt og med Københavns Universitet som rygstød forsøger bagmænd og kvinder at sælge det meget tvivlsomme projekt til bl.a kommunerne omkring Limfjorden og Mariager Fjord Kommune. 

 • 20.03.21: Miljøtekniker: Bæredygtigt Landbrug spreder forkerte oplysninger om skadevirkning af pesticider

  De spreder ikke kun møg og gylle, men også løgn! Det er stærkt misvisende, at Bærerdygtigt Landbrug skriver, at pesticider ikke skader smådyr i vandløb. Man bør med størst mulig forsigtighed anvende giftige kemikalier nær vandløb og søer, skriver Sten Frandsen.

 • 15.03.21: God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020

  I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021 og financieres bl..a af fisketegnsmidlerne. - Forstår ikke hvorfor ikke bestanden boostes med udsætninger som tidligere, hvor vi havde et godt fiskeri i både Gudenåen og på fjorden? 

 • 13.03.21: S: Vi kan takke tidligere regeringer for alarmerende ringe vandmiljø

  Start med at rul "landbrugspakken" tilbage, få udtaget lavbundsjodene, forbyd RoundUp og reducer antallet af svin: Tidligere regeringer har ikke løftet den opgave, som de har stået over for, tilstrækkeligt. Og det kan vi måske særligt takke en svigtende landbrugspakke for. Der er simpelthen ikke leveret de reduktioner i kvælstofudledningerne, som blev lovet. Og klimasagen skal løftes. Det kan gøres langt bedre. Vi har lovet borgerne det. Vi er forpligtet af EU og Parisaftalen – og det er hele tankegangen bag FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Så det er bare med at komme i gang.

 • 10.03.21: Det handler om laksen og vandkvaliteten og naturen: Randers Byråd bakker op om at bevare Tange Sø - på visse betingelser
  Desværre var der ikke flertal for den bedste løsning - en fritløbene gudenå i den oprindelige å-dal. Et flertal i byrådet i Randers bakker op om det forslag til løsning, som en arbejdsgruppe netop har sendt til miljøminister Lea Wermelin. Nemlig at Tange Sø bevares, men at der samtidig sikres en bedre passage for laks forbi søen. 
 • 03.03.21: Gudenfloden som handelsvare – 2/2

  Håber sammen med resten af den naturelskende befokning fortsat på den billigste og bedste løsning; nemlig en fritløbende Gudenå i den oprindelige Gudenådal. Miljøminister Lea Wermelin (S) søger lige nu at løse den gordiske knude ved Tange Sø, som hendes forgænger Ida Auken desværre ikke fik hugget over, da hun ellers som miljøets minister havde chancen. 

 • Kæmpe sten i 28.02.21: Gudenåen skaber debat: - Det er jo fuldstændig galimatias

  At stenene der er planlagt udlagt maksimalt 2 meter fra bredden på en kort strækning, skulle udgøre en sikkerhedsrisiko for sejlfolket, lyder søgt. Bemærk, at selv om stenene bliver udlagt som planlagt, vil der fortsat kunne sejle 6-8 motorbåde ved siden af hinanden. Tænker på at jeg er utryk ved færdes på åen, hvis ikke der er mere styr på de store motorbåde... I øvrigt er der igennem flere hundrede år fjernet store mængder sten fra åen. Dengang for at lette pramdragerdriften. 

 • 25.02.21: Vi bryster os af vores skønne naturområder: Men Randers Kommunes natur er kun 67. bedst i Danmark

  Naturen har tydeligvis brug for plads. Kunne vi give de mange lavbundsjorde i ådalene og langs fjorden tilbage til naturen, ville meget være nået! Også skovrejning, vilde blomster og forbedrede forhold i vandløbene, vil trække i den rigtige retning.

 • 24.02.21: Lokale lystfiskere godt trætte af tre foreningers enegang i sagen om Tange Sø

  Lystfiskerforeningerne i Randers, Langå og Hadsten er helt uenige i det forslag til løsning, som Foreningen til bevarelse af Tange Sø og to lystfiskerforeninger har smidt på bordet - lige inden miljøminister Lea Wermelin (S) skal beslutte, hvad der skal ske med Tange Sø og omgivelserne.

 • 17.02.21: Stiig Markager: Vandplaner og videnskab

  Maskinbladet har spurgt, om jeg vil give mit syn på debatten landbrug, næringsstoffer og de kommende Vandplaner (VP3). Det vil jeg med glæde, og som offentligt ansat har jeg en forpligtigelse til at stille min viden til rådighed for alle. Mit håb er, at nogle landmænd, når de har læst artiklen, vil tro lidt mere på, at Vandplanerne hviler på et solidt videnskabeligt grundlag og at Aarhus Universitet - og forskere fra andre institutioner - arbejder seriøst og redeligt. - Kan kun opfordre landbruget til at tro på videnskaben og det faglige grundlag for vandplanerne. Det er muligt, at man ikke bryder sig om konklusionerne, men det hjælper ikke at skyde på budbringerne. 

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.