Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Glenstrup Sø: Overraskende klarvandet!

Mandag den 22. maj 2023.230522 glenstrup twoboats motorsGlenstrup Sø: Årets første tur på den legendariske sø foregik i godt selskab med Kåre Schmidt Ettrup. Det holdt hårdt, men der kom gedder på fluen!

 

Sigtedybde, søbund, vandplanter og enkelte gedder!

De seneste år har der været rigtigt mange alger i Glenstrup Sø. Faktisk har opblomstringen af de grønne alger til tider været så voldsom, bundvegetationen flere steder på lidt dybere vand har været skygget ihjel. 

På en rundtur i vinter fandt vi den måske væsenligste årsag til søen forringerede miljøtilstand - udløb af store mængder gylle i den lille, men tidligere produktive Gettrup Bæk. Forureningen blev omgående anmeldt og tilsyndeladende også stoppet!

Læs om forureningen her: Forurening i Gettrup Bæk

Klart vand!

Pådagens tur lagde jeg øjeblikkeligt mærke til at vandet var klart og at der var en god sigte dybde. Flere steder kunne jeg se bunden på fire meter dybde. Kunne også se den spirende vegetationen, som nyder godt af lyset.

Spørgsmålet er, om det virkelig har været gylleforureningen der har påvirket søen så voldsomt, eller om forårets lille nedbørsmængde også har gjort sit til at begrænse næringsstofferne fra det dyrkede land? De kommende månder vil vise det... Håber det bedste!

Læs fra tidligere fisketur: Glenstrup i grønt!

Gedder

Glenstrup Sø er en sen starter. Bl.a. er de nye skud i rørskoven ikke så langt fremme som eksempelvis i Gudenåen. Også gedderne gyder senere, og jeg har i Glenstrup Sø oplevet gedder på leg langt ind i maj måned. 

Vi fiskede i forskellige dybder og på diverse pladser.  

Efter blot få kast så jeg dagens første gedde. Gedden svømmede langsomt og søgende. Fluen blev placeret og blev taget.... Det tegnede til at blive en god dag!

Desværre blev den gode start ikke en overskrift for dagen. 

Vi fiskede og fiskede flere timer hvor jeg kun havde fire gedder der viste interesse for fluen. 

Læs mere om: Glenstrup Sø - mit første jydske fiskevand!

Sluttede ved to tiden. 

230522 glenstrup gedde

Dagens anden gedde måtte fotograferes inden krogen blev frigjort.  

230522 glenstrup gettrup creek

Den lille Getterup Bæk var tidlige fyldt med ørredyngel. På en rundtur i januar opdagede vi en kraftig gylleforurening og en død bæk fyldt med lammehaler.

Gylle i et vandløb?

Når der løber gylle ud i et mindre vandløb, kan der være flere negative konsekvenser for vandmiljøet og den omkringliggende økologi. Gylle er en blanding af dyrefæces (afføring) og urin samt eventuelle spildevandsstoffer fra landbruget.

Her er nogle af de potentielle problemer, der kan opstå:

  1. Iltsvind: Gylle indeholder store mængder næringsstoffer, især kvælstof og fosfor. Når gyllen når vandløbet, kan det føre til en overdreven vækst af alger og plankton, kaldet algeblomst. Når disse organismer dør og nedbrydes, bruger de ilt i vandet, hvilket kan føre til iltsvind. Iltsvind kan være skadeligt for fisk og andre vandlevende organismer, da de har brug for ilt for at overleve.

  2. Forurening af vandkvaliteten: Gylle indeholder også andre stoffer som ammoniak, nitrater og patogener (bakterier, vira osv.). Disse stoffer kan forurene vandløbet og gøre det uegnet til drikkevand eller forværre vandkvaliteten for mennesker, dyr og planter, der er afhængige af vandet.

  3. Tab af biodiversitet: Den øgede næringsstoftilførsel fra gyllen kan ændre balancen i vandløbet og favorisere væksten af visse algearter på bekostning af andre vandlevende planter og dyr. Dette kan føre til en nedgang i biodiversiteten og påvirke økosystemet negativt.

  4. Spredning af sygdomme: Gylle kan indeholde patogener som E. coli og salmonella, der kan forårsage sygdom hos både mennesker og dyr. Når gyllen når vandløbet, kan det øge risikoen for spredning af disse sygdomme til både vandlevende organismer og mennesker, der kommer i kontakt med det forurenede vand.

For at undgå eller minimere disse problemer er det vigtigt at have effektive styrings- og reguleringssystemer på plads i landbruget for at sikre, at gylle håndteres på en sikker og miljøvenlig måde. Dette kan omfatte korrekt opbevaring, anvendelse i passende mængder og på de rigtige tidspunkter samt implementering af teknologier og metoder til at reducere næringsstofforureningen fra landbrugsaktiviteterne.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers