Morgentur på Nordkysten!

Søndag den 4. juni 2023.230604 fjellerup trout Djursland, Fjellerup: En front passerede først på dagen. Jeg fik et kik under vandet og fluen fristede en ørred, flere fjæsing og hornfisk.

Vil vi Kattegat, så er det nu der skal handles!

Kattegat var kendt for sin store biologiske mangfoldighed. Det var her vi i 80'erne og starten af 90'erne kunne opleve torskebid i hvert kast....

Men Kattegat er ligesom vores andre farvande, fjorde og søer blevet påvirket af menneskelig aktivitet, især hvad angår kvælstofforurening og algeopblomstring. 

Kvælstof er et vigtigt næringsstof, der er essentielt for planter og alger i havet. Det er naturligt til stede i vandmiljøet, men menneskelige aktiviteter som landbrug, industri og spildevand kan føre til overskydende kvælstofudledning i Kattegat. Dette sker primært gennem landbrugets anvendelse af gødning, der indeholder kvælstofforbindelser.

Når der er overskydende kvælstof i vandet, kan det føre til en proces kendt som eutrofiering. Eutrofiering sker, når alger og plankton får massiv vækst på grund af det overskydende næringsstof. Disse algeopblomstringer kan have negative konsekvenser for økosystemet i Kattegat.

Når algerne dør, nedbrydes de af bakterier, der bruger ilt i processen. Dette kan føre til iltmangel i vandet, hvilket påvirker andre marine organismer, der er afhængige af ilt, som fisk og bunddyr. Derudover kan nogle algearter producere toksiner, der er skadelige for andre organismer, herunder fisk og skaldyr. Disse toksiner kan også påvirke menneskers sundhed, hvis de indtages gennem forurenede fisk eller skaldyr.

For at bekæmpe kvælstofforurening og algeopblomstring er der behov for etablering af råderum i Kattegat. Råderum refererer til en reduktion af kvælstofbelastningen i havet for at opnå en mere bæredygtig balance. Dette kan gøres gennem forskellige foranstaltninger, herunder regulering af landbrugets kvælstofudledning, forbedret spildevandsbehandling og reduktion af industriel forurening. Endelig børe de storforurenende havbrug som minimum nedlægges og flyttes på land!

Indtil videre har politikerne fra skiftende regeringer prioriteret kortsigtede økonomiske interesser højere end vores vandmiljø. Senest blev et forbud mod det ødelæggende trawlfiskeri i bælthavet ophævet.

Fiskeriet

På turen oplevede jeg at der i enkelte områder var fjæsing på fluen i stort set hvert kast. Også hornfiskene var talrige. En enkelt mindre ørred blev også fristet og måtte efter en tur i nettet retur til sit rette miljø.

 230604 fjellerup alger

Med en forlænger på GoPro'en tog jeg et billede af bunden på lidt over halvanden meters dybde. Algerne trives - blæretang og andet kvæles!

Få skrubber og torsk, men fremgang for fjæsing

Forskellige faktorer kan påvirke forekomsten af fiskearter i Kattegat, herunder miljømæssige forhold, fiskeriaktiviteter og biologiske interaktioner.

Når det kommer til bestanden af  skrubber, torsk og fjæsing er det mit bud, at fjæsings fremgang skyldes torskens kollaps. Bl.a. torsken havde fjæsingen på menuen....

Men fjæsingen er også en rovfisk som bl.a elsker skrubbe og fladfiskeyngel. Jeg er sikker på at de mange fjæsing, som vi nu oplever kystnært og i fjorden er medvirkende til, at fx bestanden af skrubber er skrumpet. 

230604 fjellerup flueholder

Har gennem tiderne prøvet forskellige løsninger til at holde på fluerne. Magneterne holder godt mens fluerne tørre. 

230604 fjellerup henrik leth

På turen mødte jeg ikke andre fiskere. Deriomod var der mange der var ude at gå på den populære strand. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers