Tilløb til Glenstrup Sø

Søndag den 5. februar 2023.230206 glenstrup aalekiste Efter 800 års spærring er der igen adgang for vandrefiskene til Glenstrup Sø. Ålekisten blev fjernet i 2017 og siden har ørreder og andre fisk fra Limfjorden og Skalså haft adgang til søen og den tilløb. 

Sø -og havørreder

Efter en årrække med langt færre søørreder og gydninger, kunne vi i år spore en svag fremgang i antallet af gydebanker. På en besigtigelse sammen med Fiskeplejekonsulent Bjarke Ibsen Dehli, DTU, Sektion for Ferskvandsfiskeri- og økologi kunne vi i Østerkær Bæk nedstrøms broen tælle 10 fine gydebanker og opstrøms 1 gydebanke. 

Under besigtigelsen fand vi også en forureningskilde.

Bjarke Ibsen Dehli har på baggrund af besigtigelsen udarbejdet følgende notat. 

 230206 glenstrup oesterkaer baek

Østerkær Bæk er i tidens løb opgravet flere gange. Specielt opstrøms landevejsbroen er der plads til forbedringer. 

Østerkær Bæk

Vandløbet blev besigtiget på strækningen mellem bækkens udløb i Glenstrup Sø og opstrøms forbi Søbjergvej forbi Kærhøj. På trods af massive nedbørsmængder i januar var bækken helt klar og løb med en jævn vandføring, hvilket indikerer en af- strømning domineret af tilskud fra grundvand.

Nedstrøms Søbjergvej

På strækningen nedstrøms Søbjergvej blev der registreret 10 gydegravninger fra dette års gydesæson. Gydebankerne var koncentreret på et forholdsvis kort stykke af bækken på ca. 375 meter nedstrøms Søbjergvej. Gydebankerne så stabile ud og bar ikke præg af unaturlig høj sandaflejring eller mangel på egnet gydemateriale.

På strækningen var der generelt et godt fald og flere egnede gyde- og opvækstområder.

På strækningen dominerer smalbladet mærke vandplantesamfundet og muligvis lukker vandløbet helt til i perioder med lav afstrømning.

På strækningen længst nedstrøms var der en meget markant stentærskel/stryg med for højt fald og for groft materiale til gydning. Faldet på denne strækning er muligvis blevet for- stærket af den reducerede stuvningseffekt, som opleves fra vandstanden i Glenstrup Sø efter opstemningen i udløbet fra søen blev fjernet i 2017.

Uanset, så vil det være oplagt at udnytte dette fald til etablering af 2-3 gyde- og opvækstområder nedstrøms tærsklen. Dette kan gøres forholdsvis simpelt ved udlægning af egnet gydegrus og skjulesten. Ved samtidig at udvide bundbredden med f.eks. 2 meter vil der sikres lave vanddybder, som er ideelle til opvækst for ørred og de afvandingsmæssige forhold vil ikke blive kompromitteret. Fra den sidst registrerede gy- debanke og ned til udløbet i søen er der ca. 700 m.

230206 glenstrup gydebanke

Nygravet gydebanke i Østerkær Bæk

Opstrøms Søbjergvej

På strækningen opstrøms Søjbjergvej blev der blot registreret en enkelt mindre gy-debanke. Strækningen her bærer tydeligt præg af en hårdhændet vedligeholdelse og tidligere maskinel oprensning.

Oprensningen har skabt et meget tydeligt v-formet vandløbsprofil med en strømrende i midten med lave strømhastigheder og dybt vand, mens bunden skråner stejlt op mod brinkerne. I siderne ses stadig re-ster af det gydegrus, som tidligere har givet ophav til mange gydegravninger på strækningen.

I sin nuværende tilstand er strækningen opstrøms Søbjerg vej uegnet som gydevand og kan kun i ringe grad fungere som opvækstvand. Hvis strækningen igen skal understøtte en lokal bestand af ørreder, er det af afgørende betydning, at der bliver genoprettet egnede gyde- og opvækstområder på strækningen. Dette kan gøres ved udlægning af gydebanker så bunden hæves og der skabes lavvandede områder til opvækst for ørredyngel.

På begge sider af Søbjergvej kan det overvejes at genintroducere vandranunkel, som tidligere har forekommet i systemet.

Vandranunkel er en effektiv bioentreprenør, som kan bidrage til at skabe mere fysisk variation, flere fiskeskjul, levested for smådyr og dermed et højere naturindhold i bækken. Vandranunkel vil samtidig kunne konkurrere med smalbladet mærke, således at denne ikke bliver så dominerende og dermed behov for mindre hårdhændet vedligeholdelse. Generelt kan det anbefales, at vedligeholdelsen på de nedre strækninger iØsterkær Bæk udføres så skånsomt som muligt og altid med henblik på at fremme et varieret plantesamfund så årlig grødeskæring over tid bliver overflødig og der skabes så stor fysisk variation som mulig.

Opstrøms de besigtigede strækninger løber Østerkær Bæk med ringe fald og omfatter den drænede True Sø. Det vurderes ikke, at der på strækningen er egnede lokaliteter for restaurering med grus og sten, men opstrøms True Sø ligger Svenstrup Bæk, som har stedvise grusforekomster, godt fald, mange skjul og rent vand. Bækken har potentiale til at bidrage som et mindre gyde-og opvækstvand, men po- tentialet vurderes at være væsentligt større nedstrøms i Østerkær Bæk samt i tilløb Gettrup Bæk.

En indsats bør derfor i første omgang koncentrere sig om sidstnævnte.

230206 glenstrup lammehaler

Forurenet: Fra udledningstedet og nedstrøms til søenvar der tæt besat af lammehaler.

Gettrup Bæk

Bækken blev besigtiget på strækningen fra Gettrupvej og nedstrøms til udløbet i Glenstrup Sø.

Opstrøms tilløb fra Gettrup

Bækken fremstår med højt fald, meget terrænnært forløb og med overvejende gruset bund. Bækken har tidligere været restaureret med grus og skjulesten, men alle skjulestenene er flyttet ind i siden eller op på brinken og strækningen fremstår nu som et stejlt stryg med lille fysisk variation, meget lave vanddybder, for finkornet grus til gydning og med mangel på dybdevariation (høller og stryg).

I sin nuværende form er strækningen ikke egnet som gyde- og opvækstvand for ørred og det kan derfor anbefales at gennemføre en restaurering, der sigter mod at genskabe de varierede fysiske forhold.

Nedstrøms tilløb fra Gettrup

Ved rørudløb fra tilløbet fra Gettrup konstateredes omfattende organisk forurening. Forureningen havde et omfang der gør bækken uegnet som levested for ørred og smådyr på hele strækningen ud til udløbet i Glenstrup Sø. Forureningen er anmeldt til Mariagerfjord Kommune, som har iværksat tiltag til kildeopsporing og hindring af en gentagelse. Bækken har desværre været ramt af gentagende forureninger med spildevand siden 2008.

Læs Forurening i Gettrup Bæk med svar fra Mariager Fjord Kommune

Strækningen fremstår med stort fysisk potentiale i form af pænt fald, god dybdevariation og stedvise partier med egnet sten og grus. Der blev ikke registreret gyde- gravninger på strækningen, hvilket heller ikke var forventet grundet den konstaterede organiske forurening som har stået på i længere tid.

På besigtigelsestidspunktet var der stadig kreaturer på arealerne og disse kan drikke direkte af bækken. Dyretrykket er så stort på arealet (drikkestedet), at der ses massiv nedtrampning af brinken og generel sedimenttransport til vandløbet fra overfladeafstrømning ved overkørslen hvor hele engen er trådt op og fremstår mudret/sumpet.I vandløbet var der generelt et lag på 10-20 cm fint sediment/sand oven på grusbunden.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, om der fremadrettet findes en løsning, hvor kreaturernes drikkested ikke medfører en negativ tilstandsændring i bækken.

Strækningen planlægges forlagt/slynget i forbindelse med et kommende vådområdeprojekt i engene (jf. høringsmateriale anno 2022 fra Mariagerfjord Kommune). Ved projektets gennemførsel slynges bækken, som samtidig suppleres med gyde- banker, skjulesten og et naturligt terrænnært forløb gennem engen. Ved udløbet til Glenstrup Sø ses resterne af det dige der tidligere har defineret vandløbets udløb i søen. Det er tydeligt, at udløbet er trukket længere ud efter vandstanden i søen, er faldet som følge af passageprojektet i 2017. Med rent vand og genetableret fysisk variation er der ingen tvivl om, at Gettrup Bæk har potentiale til at fungere som et glimrende gyde- og opvækstvand for den lokale bestand af ørreder.

230206 glenstrup green alger

På trods af flere tiltag for at reducere tilførelsen af næringstoffer, har vi de seneste år oplevet en stigende mængder grønalger.

Anbefalinger

I forbindelse med seneste revision af Plan for Fiskepleje, har DTU Aqua vurderet, at Østerkær Bæk og Gettrup Bæk har potentiale til at producere ca. 1.250 stk. vilde ørredsmolt om året.

Da der ikke længere sættes fisk ud i Glenstrup Sø eller i tilløb og afløb, skal en fremtidig ørredbestand baseres på vilde fisk. Det kan ikke vurde- res, om de registrerede gydebanker er lavet af søørreder fra Glenstrup Sø, optræk- kende havørreder fra Hjarbæk Fjord eller en blanding. Da der ikke har været sat fisk ud siden 2017 i hele Skals Å-systemet, er det overvejende sandsynligt, at gydebankerne er lavet af vildfisk.

Da der kun er få egnede gyde- og opvækstlokaliteter i oplandet til Glenstrup Sø, er det vigtigt, at disse fungerer optimalt. I første omgang kan DTU Aqua derfor anbefale, at det videre arbejde fokuserer på de ovenfor beskrevne forbedringspotentialer i Østerkær Bæk og Gettrup Bæk.

Den nuværende gydebestand er sandsynligvis lille og dermed sårbar i forhold til forringelser i vandløbssystemet. For at undersøge om de registrerede gydebanker producerer levedygtigt yngel, bør lokaliteten nedstrøms Søbjergvej undersøges ved elfiskeri i efteråret 2023.

230206 glenstrup gettrup klargoering

Mere om Glenstrup Sø

Flugfiske i Norden

Jeg glemmer aldrig...

Forspildte muligheder

 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers