Nordic Waste: God nyhed fra Alling Åen

Torsdag den 9. maj 2024.240509 hvid vegetation allingaaNordic Waste: Da vandstanden efter vinterens højvande faldt var vegetationen langs åen dækket af et hvidt materiale. Prøver har nu vist at det hvide pulver ikke indholder forhøjede koncentrationer af tungmetaller. Endnu mangler signalkrebs og fisk dog at blive undersøgt. 

Fisk og krebs er endnu ikke undersøgt for miljøgifte

Det var en god nyhed at der ikke blev målt forhøjede koncentrationer af tungmetaller i prøver af det hvide sediment der lå langs bredden af Allingåen.

Når resultatet tolkes, syntes jeg det vigtigt at overveje, at grænseværdier ofte er baseret på standarder for byområder, hvor der allerede kan være en vis grad af forurening. 

Sammenligningen af disse resultater med prøver fra et tilsvarende, uforurenet område eller fra samme område før katastrofen kan give en bedre forståelse af omfanget af forureningen.

Og ikke mindst er det også relevant at overveje målingen af de mest giftige stoffer såsom kviksølv og arsen, sammen med ikke-metalliske organiske forbindelser som fluorstoffer og mikroplast. Disse stoffer kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og bør inkluderes i overvejelserne omkring forureningsniveauerne.

Signalkrebs fra Allingåen: Endnu ikke undersøgt

Byrådsmedlem Bjarne Overmark fra Beboerlisten har spurgt ind til Signalkrebs:

"Nu står krebsesæsonen for døren, og Alling Å er et af de mest populære steder at fange signalkrebs. Indtil en undersøgelse har afklaret en eventuel forurenings indvirkning på fisk og krebsdyr egnethed som føde, bør kommunen i samarbejde med Norddjurs kommune opsætte advarselsskilte, der advarer mod at indtage fisk og krebsdyr fanget i Alling Å".

Svaret fra forvlatningen: ”Randers Kommune har ikke mulighed for at opsætte advarselsskilte. Det er Fødevarestyrelsen som træffer beslutning om det er sundhedsskadeligt at spise krebsdyrene. En afklaring af, om der er farlige stoffer i krebsdyrene, forventes at være klar omkring medio 2024. Et evt. forbud mod fiskeri skal koordineres med Fiskeristyrelsen/Fødevarestyrelsen. Forvaltningen forventer at tage initiativ til en dialog med foreningerne tilknyttet Alling Å for at afklare, hvordan vi bedst håndterer denne periode med usikkerhed”.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers