danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Opgravning og grødeskæring

Søndag den 15. december 2019.191215 gudenaa wetland

De fleste dræn er i sin tid blevet etableret med statstilskud. Som det fremgår af billedet kniber det med vedligeholdelsen.

3 centimeter!

Det virker, sagde formanden Steen Rasmussen, der er formand for Nørreålaug i Randers Kommune, for, at kommunerne i højere grad får gravet sandaflejringer væk fra åløbene.

Gid det var så vel!  

Påstanden er, at en mindre afgravning af sediment ved Nørreåens udløb tidligere på året bevirkede, at vandstanden ved Vejrumbro målestation herefter faldt med 32 centimeter i forhold til året før. Målestationen ved Vejrumbro ligger 20 kilometer opstrøms hvor sandet blev opgravet!

Tænker, at hvis fjernelse af lidt sand har så stor en effekt. Hvad kunne så en fjernelse af den 10 meter høje spærring ved Tange så ikke betyde for vandstanden opstrøms mod Silkeborg? 

Vil uddybe og kanalisere på skatteydernes regning.

Lobbyister fra lodsejerforeningerne langs vandløbene bruger alle metoder for at opnå deres hede drømme om uddybede kanaliserede vandløb med evig grødeskæring. Selvfølgelig er det atter skatteborgerne der skal til lommerne...

Rigtigt at vandstanden flere steder er steget. Klimaændringerne giver mere nedbør tror jeg cist er gået op for de fleste. Når så dræn og grøfter ikke vedligeholdes, og når de lavt liggende jorde i ådalene er sunket op til 1,5 meter p.g.a. dræn, opdyrkning og kørsel med tunge maskiner, skal det give vand!

191215 gudenaa vandstand

I den nedre del af Gudenåen er man tæt på åens udmunding i Randers Fjord, og så spiller vandstanden i fjorden også ind langt op i Nørreåen.