danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Bramslev Bakker - byggeaffald

Onsdag den 13. maj 2020. 200328 bramslev byggeaffald vej

På en tur fredag den 20. marts 2020 så jeg at der var blevet dumpet byggeaffald på et område i de smukke Bramslev Bakker. 

 OPDATERES!

Onsdag den 13. maj 2020:

Afgørelse fra Mariager Fjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har den 6. maj 2020, besigtiget området omkring matrikel 3b, og i forbindelse med besigtigelsen blev det konstateret, at der er udlagt knust beton og tegl, på matrikel 3b, Skovby By, Valsgaard, Skovbovej 26, 9500 Hobro.

Den knuste beton og tegl vurderes at være udlagt jf. den accept om genanvendelse af knuste uforurenede murbrokker til vejudlægning på matrikel 3b, Skovbo By, Valsgaard, som Miljøafdelin- gen meddelte den 27. august 2019 til Erik Vammen.

Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald kan jf. § 12 i Bek. nr. 1672 af 15. december 1 2016 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald , uden tilla- delse anvendes på de i bilag 6, punkt 2 nævnte betingelser.

Besigtigelsen gav ikke anledning til bemærkninger i henhold til Restproduktbekendtgørelsen.

Og endeligt: Jf. Restproduktbekendtgørelsens § 19, stk. 2, kan ovenstående afgørelse ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kystbeskyttelse, nature 2000 og paragraf 3 Natur?

Kommunen vurdere anmeldelsen i henhold til Restproduktbekendtgørelsen. Men er det en bekendtgørelse der overtrumfer de øvrige love og regler der skal beskytte vores sårbare natur, hvilken jeg selvfølgelig spørger ind til!

200513 bramslev deponering afg

Lørdag den 21/3 2020 indsende jeg billeder og en anmeldelse af bygge affald deponeret i Bramslev Bakker. 

Tirsdag den 24/3 kontaktes jeg af en medarbejder fra kommunen, der fortæller at affaldet er placeret i henhold til kommunal godkendelse. Det blev oplyst at der var givet tilladelse til anlæggelse af privat for adgangen til fjorden.

Svaret overrasker og skal derfor anmode om aktindsigt i sagen. 
- Hvilken linieføring er der oplyst at vejen skal have?
- Hvor meget byggeaffald er der givet tilladelse til at deponere? 
- Hvad er tidsplanen for etableringen?
- Hvilken lovgrundlag er tilladelsen givet på? 
 

Fra en af mine gode venner der arbejde med miljøsager modtages følgende bemærkninger:

"Der bliver refereret til Restproduktbekendtgørelsen, som muliggør restprodukter i stedet for “råstoffer”, til forskellige formål afhængig af “forureningsgraden” af restproduktet. Det betyder at, hvis det forureningsmæssigt kan betegnes som uforurenet (kategori 1) kan de anvendes til etablering af veje, stier, pladser, støjvolde, ramper, diger, dæmninger, jernbaneunderbygning, ledningsgrave, terrænregulering, anlæg på søterritoriet samt opfyldning i gulve og under fundamenter. Det giver jo meget god mening i forhold til at spare på råstoffer.

Forudsætningen er at affaldsproducenten skal have udført analyser af jorden for at kunne dokumentere at det er i kategori 1. Det er uklart om der foreligger en undersøgelse og i givet fald hvad den viser. Det der er interessant her er at en udlægning ikke må stride imod Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.  

På arealinfo.dk kan man se f.eks. hvor strandbeskyttelseslinjen går, hvor der er beskyttet natur (§3), fredninger osv. og udlægningen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og muligvis også indenfor den beskyttede naturtype (§3)-overdrevet.

Jeg synes nu ikke det ligner et vejprojekt (det ligner henkastet affald), men hvorom alt er, så foregår det inden for strandbeskyttelseslinjen, som er en forbudszone, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet. 

Man må f.eks. ikke opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet.

Derfor skal der gives en dispensation til anlægsarbejdet, hvis det skal være lovligt. Hvis udlægningen ligger inden for den beskyttede naturtype (overdrev) , så skal der også gives en dispensation i forhold den beskyttede naturtype. Det er her at udlægningen ikke må stride mod anden lovgivning/miljøbeskyttelsesloven. Det fremgår ikke at der meddelt dispensationer til projektet ud fra dokumentlisten, så disse dispensationer kan man jo bede om at se ligesom analyseresultaterne."

Det videre forløb: 

26.03.20 - Dokumenter iht aktindsigt modtaget

28.03.20 - DN Mariager Fjord kontaktet 

28.03.20 - Nordjydske tippet om sagen