danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

0
0
0
s2sdefault

Randers den 19. maj 2018.180519 gudenriver vandstand

Efter et år med rekord store mængder nedbør vil dele af landbruget og deres politiske venner have gravet Gudenåen dybere. Desuden ønskes der langt mere grødeskæring. 

Socialdemokraterne vil aldrig bruge skattekroner på at forringe miljøet. 

Vi elsker Gudenåen og vil ikke støtte de lodsejere der vil have opgravet sandbankerne i åen omring Motorvejsbroen.

Ligeledes skal der heller ikke bruges flere skattekroner på øget grødeskæring i den nedre del af Gudenåen. 

Vi levet i et fladt land og fra Viborg til Randers er der på en god dag et fald på tre meter. Klart at vandet ikke løber hurtigt. 

Nedre del af Gudenåen er også påvirket af tidevandet og en høj vandstand i fjorden virker også vandstanden et godt stykke op i Nørreåen. Også mange års dræning og dyrkning medvirker til oversvømmelser. Engene er flere stedet sunket op til 1,5 meter. Mange af de lavtliggende områder er ikke længere egnet til traditionel landbrugsproduktion. 

Gudenåen og Nørreåen kan få et langt bedre miljø med mindre grøde ved at landbruget nedsætter gødningsforbruget. Uden gødning er der ikke meget vækst i vandplanterne.

Tange Sø og er også en del af løsningen. Får Gudenåvandet lov til at løbe frit i stedet for at blive opvarmet i det lavvandede vandreservoir ved Tange, vil grøde væksten også mindsket lige som gennemstrømning og miljøet forbedres. Det ville her klæde lodsejere og politikere at støtte arbejdet for en fritløbende Gudenå. 

Effekt af grødeøer ved motorvejen

Landmændene ønsker at sandbankerne opstrøms og nedstrøms Motorvejsbroen graves væk. 

Men effekten af grødeøernes opstuvning af vandstanden i Gudenåen ved motorvejsbroen er blevet undersøgt og belyst i vedlagte notat fra Orbicon.

De gennemførte analyser giver anledning til at konkludere, at effekten af grødeøerne på vandstanden i Gudenåen og Nørreåen opstrøms grødeøerne i langt de fleste situationer er så lille, at der ikke kan opnås betydende sænkninger af vandstanden ved at grave grødeøerne bort eller ved at foretage bortskæring af grøden i grødeøerne.

Der er i gældende regulativ for Gudenåen ikke fastsat krav til vandføringsevnen eller dimensioner fra motorvejsbroen og ud til slutpunktet ved Randers Bro.

Tidevandet

Vandstanden er på denne strækning langt mere påvirket af vandstanden i Randers Fjord end af vandløbets dimensioner og mængden af grøde. Orbicons notat viser, at der selv ikke i situationer med lav vandstand i fjorden og stor vandføring i åen, vil kunne opnås betydende sænkninger af vandstanden opstrøms motorvejsbroen og videre op i Nørreåen, ved at fjerne grødeøerne eller foretage grødeskæring på disse.

LÆS OPLÆGGET TIL MILJØ OG TEKNIK UDVALGETS MØDE