danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

0
0
0
s2sdefault

Mandag den 10. august 2020.200810 tange lea wermelin

Miljøminister Lea Wermelin gav sig tid til en snak og lovede at hun ville lytte!

I 2007 talte hegf første gang Gudenåens sag ved en demonstration ved Tangeværket.

13 år er gået og intet sket, men jeg sagde selvfølgelig "ja tak" til igen at sige et par ord. 

Tale fra Henrik Leth 

Velkommen til alle,  specielt til miljøminister Lea Vermelin. 

Ministren skal vide, at vi som venner af Gudenåen har inviteret os selv. Vi er altså ikke inviteret af Gudencentralen eller andre af de lokale interessenter, der i følge medierne bestemt ikke syntes om vores tilstedeværelse!

200810 tange malte larsen

Malte Larsen medlem af folketinget for Socialdemokraterne  og tilhænger af en fritløbende Gudenå kikkede også forbi. 

Kun få promille af jordens vand løber frit i åer og floder. Dette gælder også i Danmark...

Da Gudenåen i 1920 blev dæmmet op, og det store vandbassin, som kaldes Tange Sø blev etableret, var formålet at producere strøm. Dengang, en stor del af det jyske strømforbrug. 

Strømproduktionen er i dag underskudsgivende og minimal. Turbinerne kunne uden problemer erstattes af blot enkelt moderne vindmølle!

Der er ikke længere energimæssige argumenter for at spærre Gudenåen med den 10 meter høje mur her ved Tangeværket.

Vandrammedirektivet

Danmark har forpligtiget sig internationelt og det gælder også med hensyn til Gudenåen, der skal leve op til kravene  om “god økologisk tilstand”, som EU’s Vandrammedirektiv stiller. 

Bedste og billigste løsning er at søen tømmes, og at Gudenå løber uden begrænsninger. Det er den bedste og den naturlige fremtid for Danmarks længste vandløb.

Gudenå er  Danmarks største vandløbssystem

Gudenåen udspringer fra Tinnet krat til Randers fjord, i alt 176 kilometer.  Gudenåen afvandet et område på størrelse med Fyn og løber igennem 7 kommuner.

100 år bag muren er nok!

Som venner af Gudenåen arbejder vi for en kontrolleret tømning af Tange Sø med efterfølgende retablering af Gudenådalen. 

Danmarks længste vandløb vil herefter kunne strømme frit som tusinder år før bygningen af dæmningen og Tangeværket. 

Koncessionen til opstemning og til at udnytte vandkraften blev i første omgang givet for en 80 års periode

Ingen kan derfor komme og påstå, at de var uvidende om fremtiden  - en fritløbende Gudenåen. 

Men der er mange flere gevinster end som så

Hvis man politisk er fremsynet nok til at tænke hele området ind i en kommende Nationalpark Gudenå, kan vi genskabe noget unikt! 

Netto koster Tange Sø i dag de danske skatteborgere millioner af kroner - i tilskud til en urentabel vandkraft og til nødvendig oprensning af den opstemmede å, både opstrøms og nedstrøms dæmningen.

 Som “tak" herfor afleverer vandbassinet eller Tange Sø en Gudenå, der på baggrund af det lave søvand, varmes op til unaturligt høje sommertemperaturer og et deraf forringet vandmiljø.

Mange lokale peger på den smukke natur omkring Tange Sø

Faktum er imidlertid, at Tange Sø intet unikt har at byde på. Naturen her er med naturvejleder Morten D.D. Hansens ord “inderligt uinteressant”, hvad biodiversitet og artsrigdom angår. 

Samtidig må der regelmæssigt udstedes badeforbud - blandt andet på grund af colibakterier i søvandet. 

Og netop i det midtjyske område er der masser af naturlige søer!

Som sagt er løsningen enkel, billig og af god samfundsmæssig værdi

Tøm Tange Sø og lad Gudenåen genskabe sig selv. 

Med lidt hjælp fra os andre, naturligvis. 

Og inkluder så den genfundne istids-ådal i en ny Nationalpark Gudenå

Det er der millioner kroner  og mange lokale arbejdspladser i. 

Indtægter i stedet for udgifter som nu. 

Turister vil strømme til. Nogle for at fiske laks i den genfundne Gudenå. Andre for at kigge fugle i det unikke istidslandskab. Atter andre blot for at se, hvordan Danmark engang så ud. 

Det er der fremtid i. 

Eksempelvis bidrager fiskeriet på 7 statsejede km af den sydsvenske Mørrumså  årligt i omegnen af 50 millioner kroner.

Danmarks natur udgør i dag blot 8,3 procent af landets samlede areal

Mindre end halvdelen af gennemsnittet for alle EU landene. 

En retableret Gudenå-dal vil således kunne booste den danske natur betragteligt.

Det er derfor kun rimeligt, at landets længste vandløb snart får sin egen nationalpark - med en ægte og oprindelig dansk natur, som er genskabt ved en kontrolleret tømning af den kunstige Tange Sø. 

Vandkraftens tid bør være forbi i vores flade land!

Som nævnt er Gudenåens fremtid af national interesse

Fremtiden skal ikke afgøres af snævre lokale og politiske interesser.

Vi håber på at miljøministren vil lytte.  Og selvfølgelig træffer en afgørelsen som falder ud til fordel for vores nationale vandløb: Gudenåen som igen skal løbe frit!

I skal vide, at en fritløbende Gudenå er det naturlige valg!

Slutteligt skal jeg invitere ministren til et kaffemøde hvor vi i ro og mag kan gennemgå synspunkterne der ligger bag EN FRITLØBENDE GUDENÅ!

200810 tange demo

Gudenåcentralen eller Tangeværket blev igangsat i 1920. Tømmes søen og genskabes åen, vil bygningerne kunne benyttes som oplevelsescenter og museum.