danlendeitjanoessv

  • Nyt om miljø og fiskeri!

0
0
0
s2sdefault

Fredag den 27. november 2020.201127 gudenaaen vandstand

Lodsejerne og deres blå politiske venner i byrådet, ønsker at Gudenåen opgraves. 

Vandstanden i åen afgøres af vandstanden i Kattegat og i fjorden

Nye beregninger af grødeøernes betydning for vandstandsforholdene i Gudenå og Nørreå viser samme resultat som sidste målinger. 

Randers Kommune blev i forbindelse med vinterens oversvømmelser udsat for kritik fra blandt andet foreningen Danske Vandløb og fra lodsejerlavet for Nørre Å for ikke at tage initiativ til at fjerne grødeøerne i Gudenåen ved motorvejsbroen. En kritik som er forsat selvom Randers Kommune via opmålinger og beregninger foretaget af konsulentfirmaet Orbicon/WSP i 2016/2018 har påvist, at grødeøerne kun i meget begrænset omfang reducerer vandgennemstrømningen i Gudenåen.

Kritikken har både omfattet opmålingerne af vandløbet og beregningerne af effekten på vandgennemstrømningen. Efter den store afstrømningshændelse i februar og marts måned 2020 besluttede forvaltningen, at undersøge grødeøernes effekt på vandafledningsevnen i Gudenå igen  - og kontrollere om der er sket aflejring af sediment i forhold til seneste opmåling i 2009-2010.

Nye opmålinger - nyt firma!

For ikke at bruge de samme konsulenter som ved den tidligere beregning blev strækningen med grødeøerne opmålt af landinspektørfirmaet LandSyd, og Niras blev bedt om at vurdere grødeøernes effekt på vandafledningsevnen.

Niras blev bedt om:

  • at genberegne effekten af grødeøerne ved motorvejsbroen på vandstanden opstrøms i Gudenåen og Nørreåen.
  • en kritisk gennemgang af den tidligere benyttede beregningsmodel opsat af Orbicon/WSP

Konklusionen blev:                                                                                                                                                                                                                                 

1.       Der er ikke sket aflejringer på strækningen fra Nørre Å til Motorvejsbroen E45 – Der er i de sammenlignelige profiler faktisk sket en mindre øgning af tværsnitsarealet i 2020 i forhold til 2016 opmålingen. 

2.       Orbicon/WSP modelopsætning fra 2016/2018 er gennemgået. Modellen er fundet fagligt god, og der kan ikke findes kritikpunkter i forhold til denne. Niras finder med andre ord ikke fejl og mangler i modelopsætningen.

3.       Niras genberegning af grøden og sedimentets påvirkning på vandstandsforholdene i Nørre Å og Gudenå, gav samme resultat som Orbicon nåede frem til.

4.       Resultaterne viser sammenstemmende med konklusionen fra Orbicon, at grødeøerne og de tilhørende sandbanker påvirker vandstanden med maksimalt 15 cm, og det sker ved høj vandføring i Gudenåen og lav vandstand i fjorden. Ud fra vandføringskurvens variation i Nørreåen vil det statisk set maksimalt være 1-2 % af dagene i løbet af et år, hvor der vil være risiko for ekstremt høj vandstand. Påvirkningen i disse situationer er størst ved grødeøerne og aftager til 0 cm ved Langå i Gudenåen og 0 cm ved Ålum i Nørreå.  

5.       Det er vandstanden i Randers Fjord der styrer vandstanden i den nedre del af Gudenåen og den nedre del af Nørreåen og dermed betinger afstrømningen fra disse systemer.

Niras konkluderer som Orbicon, at grødeøerne ikke har nogen væsentlig betydning for vandafledningen i Nørreåen og Gudenåen.