Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Planer og penge!

Mandag den 18. januar 2021.210116 vandlob orred gydning

Med forbedringerne af kommunens vandløb, vil der forhåbenlig komme flere ørreder på gydepladserne.  Trives ørrederne i vandløbene er det tegn på god biologisk tilstand. 

Der skal udlægges gydehrus og skjulesten i en lang række vandløb!

Igang med vandløbsforbedringer 

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat i alt 2,7 mio. kr. til naturgenopretning i perioden 2020-2022. 

Midlerne ønskes anvendes til at understøtte udmøntningen af ambitionerne i de vedtagne politikker på klima-, natur- og miljøområdet. 

Af budgetteksten fremgår at, nærhed og adgang til natur er en vigtig parameter, når borgere skal bosætte sig. Det fremgår endvidere at Kommunen har gjort en stor indsats via naturplejen for at forbedre naturindholdet på naturområder med stor naturpotentiale. 

Det anbefales at midlerne anvendes til at forbedre forholdene i og omkring vores vandløb. 

Vandløbene og ådalene er vigtig og nær natur i langt største del af kommunen. Miljøtilstanden i vores vandløb lever ikke op til den ønskede kvalitet. Af de vandløb som indgår i Statens overvågningsprogram i henhold til vandmiljøplanerne lever 17% op til målsætningen. Situationen er den samme i de mange 100 km vandløb som ligger spredt udover hele kommunen. Det er især de fysiske forhold i vandløbene, som er skyld i den dårlige kvalitet. Det kan skyldes mindre spærringer som forhindrer fisk og smådyr i at passere og det kan skyldes mangel på gydegrus. 

De fysiske forhold i vandløbene kan ofte med relativ enkle midler og ressourcer forbedres betydelige. Især på de vandløbsstrækninger hvor der kan indgås samarbejde med frivillige til at give en hånd med til f.eks. at udlægge gydegrus. 

Med tilførsel af de ekstra midler mulighed for bl.a. at gennemføre en række vandløbsprojekter. I det følgende er listet projekter, som vil tilgodese naturen, adgangen til naturen og øge naturoplevelsen. 

Foreløbige vandløbsprojekter (ikke prioriteret rækkefølge): 

 • Vandløb i Støvring Skov - passage gennem røroverkørsler. 
 • Bunkedals Bæk - restaurering med sten og gydegrus.
 • Tjærby Bæk - fjernelse rørlægning, restaurering og udbedring/fjernelse af fisketrappe (muligt vandplansprojekt på delstrækning).
 • Rismølle Bæk - gravning af slyngninger og udlægning af grus opstrøms Udbyhøjvej.
 • Mindre tilløb til Nørre Å - restaurering med sten og gydegrus.
 • Sti forløb ved Stampen Mølle
 • Fårsti Bæk - gydegrus udlægning.
 • Kåtbæk ved Ejstrupvej - fjernelse af 2 styrt samt udlægning af sten og grus.
 • Kastbjerg Å - restaurering med sten og gydegrus.
 • Enslev Bæk m. tilløb - fjernelse af spærringer og restaurering med gydegrus.
 • Kilde i Kastjerg Å - restaurering med sten og gydegrus.
 • Øster Tørslev Å - fjernelse af mindre rørlægning samt udlægning af sten og grus.
 • Tilløb til Tvede Å - restaurering med gydegrus og evt. fjernelse af opstemning ved kilde. Brusgaard Møllebæk - Udlægning af gydegrus og sten. 

Adgang

I forbindelse med gennemførelse af projekterne, undersøges muligheden for at lave stiforbindelser, opholdssteder eller lignende. Gennemførelse af vandløbs- og stiprojekterne er helt afhængige af at der kan opnås lodsejer tilslutning og aftaler. Såfremt udvalget godkender forvaltningens liste over mulige projekter, skal lodsejerne kontaktes med henblik på at afklare om der skal arbejdes videre med det enkelte projekt. 

Vandområdeplanerne og projekterne

Der er fra forvaltningsside ikke foreslået større genslyngningsprojekter. Dette skyldes, at der i næsten alle ørredvandløb i Randers Kommune er faunapassage. Forvaltningen vurderer derimod, at der især mangler groft substrat i form af sten og grus. 

Frivillige og samarbejde

Forvaltningen har desuden afholdt møde med sportsfiskerforeningerne i Randers og Langå, som til sammen repræsenterer knap 1000 mennesker. Mødet blev afholdt i august 2020. Forvaltningen opfordrede til et samarbejde, hvor sportsfiskere og lodsejere kan hjælpe med restaureringer i vandløb inden for kommunegrænsen. I løbet af samarbejdet vil der sandsynligvis fremkomme flere vandløbsprojekter, som kan supplere listen med de foreløbige projekter. Det er hensigten med samarbejdet, at foreningerne kontakter lodsejerne med henblik på, at få tilladelse til projekterne. I fællesskab udarbejdes simple restaureringsprojekter lodsejer og forening imellem. Forvaltningens rolle vil være, at hjælpe foreningerne økonomisk, med eksempelvis indkøb af gydegrus og sten samt eventuelle maskintimer. Forvaltningen vil desuden guide og vejlede foreningerne og lodsejerne i forbindelse med projekterne. 

210116 0versigtskort vandlobsforbedringer

Projekterne er fordelt over det meste af kommunen i områder hvor der findes naturkvaliteter. 

210116 0versigt vandlobsforbedringer

Som det fremgår er der politisk velvilje til at igangsætte projekterne. Eventuel modvilje fra lodsejerne kan dog forhindre nogle af projekterne.

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers