Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Ja til sten i Gudenåen

Mandag den 22. februar 2021.210222 gudenaa marksten

For at skabe standpladser til laks og ørred, har Langå Sportsfiskerforening ansøgt Randers Kommune om tilladelse til udlægning af store sten i Gudenå på strækningen fra Jernbanesvinget og ned til Johannesbjerg.

Standpladser

Det gælder om at skabe forhold så laskene føler sig godt tilpas og ikke hurtigst muligt svømmer opstrøms for at så med hovedet mod gitteret ved Tangeværket.

Sten giver strømlæ og skaber skjul.

Udlægningen af stenene fordeles på 21 steder på førnævnte strækning. Stenene i Gudenå skal fungere som standpladser for laks og havørred, således at især laksene ikke svømmer videre op i systemet, uden de store chancer for at de kan fanges på foreningens strækninger. 

Der udlægges i alt 25 m3 sten på udvalgte steder over en ca. 900 m lang strækning. Stenene placeres maksimalt 2 m fra brinken, hvorved stenene ikke generer bådtrafikken.

Forvaltningen har i samarbejde med Langå sportsfiskerforening udarbejdet vandspejlsberegninger som viser, at der ved udlægning af stenene ikke sker en forringelse af vandføringsevnen i Gudenå. 

Samtlige lodsejere på begge sider af vandløbsstrækningen tilslutter sig projektet.

Afvandingsmæssige interesser

De senere år, har der været stor fokus fra især lodsejere og foreninger, som varetager landbrugets interesser været stor fokus på Gudenåens vandføringsevne.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at projektet er muligt at gennemføre uden forringelse af vandføringsevnen. Ved udlægning af stenene sker der ikke en vandstandshævning eller en forringelse af vandføringen på den berørte og på den opstrømsliggende strækning. 

Natur og miljø

De naturmæssige konsekvenser af stenudlægningen er positive. Der vil opstå flere standpladser for fisk såsom havørred, laks mfl. Ligeledes vil stenene i vandet give en større turbulens i strømningen samt give faste overflader, som især vil tilgodese vandløbsinsekter. 

Fiskeri og turisme

Forårsfiskeriet efter store laks i Gudenåen ved Langå lider af mangel på standpladser. Altså steder hvor laksen stopper op. Standpladserne er oftest der hvor laksen fanges. Som forholdene er nu, svømmer langt største delen af laksene forbi Langå og videre op i vandløbssystemet, hvor der er flere standpladser. Dette betyder, at fiskeriet er langt bedre opstrøms i systemet. Ved at lave standpladser, vil der være større chancer for at kunne fange en laks ved Langå. Herved bliver fiskeriet mere attraktivt for turister og foreningernes medlemmer. 

Projekter som dette, vil på sigt kunne trække flere turister til. Turister som vil være til gavn for de lokale lystfiskerforeninger og det lokale erhvervsliv. 

Skiltning og oplysning

Der vil blive skiltet eller oplyst på anden vis om placering af stenene, således kollision mellem de sejlende og stenene undgås. 

Finansiering

Langå Sportsfiskerforening har oplyst, at foreningen har indsamlet stenene til udlægning i forskellige depoter. Foreningen har forespurgt Randers Kommune om mulighed for medfinansiering af projektet. 

Forvaltningen estimerer, at etablering af arbejdsvej, udlægning og transport af sten fra depoter, retablering af hegn, maskintimer mv. vil medføre en udgift på ca. 100.000-120.000 kr. 

Såfremt der bevilges finansiering til projektet, vil forvaltningen i samarbejde med Langå Sportsfiskerforening indhente tilbud fra 2-3 entreprenører. 

Flertal i udvalget - DF  i mod!

I referatet fra mødet mandag den 22. februar i Miljø og Teknik Udvalget, fremgår følgende!

"Forslaget blev godkendt med 6 stemmer for.

Imod stemte Frank Nørgaard, som udtalte:

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for udlægning af 25 m3 store sten i Gudenåen. Problemerne med forhøjet vandstand afhjælpes ikke, og det politiske flertal ønsker ikke at gøre det nødvendige i forhold til oprensning og grødeskæring. Yderligere forhindringer for vandets passage vil kun gøre dette værre.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Iben Sønderup."

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers