danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Byrådets om Gudenåen

Onsdag den 10. marts 2021.210310 laks gydepladser tange

Billedet er fra den øvre del af Tange sø og viser den bund som laksen i årtusinder har benyttet som gydeplads og som i er opstemmet stillestående vand. 

Gudenåen: Håber det bedste, men frygter det værste!

Som det fremgår at debatten og den efterfølgende afstemning på byrådsmødet den 8. marts 2021, valget et flertal at pege på et langt omfartstryg eller en kunstig å til at lede hovedparten af vandet i Gudenåen uden om Tange Sø

Forslaget

Fra borgmesterens og forvaltningens side blev følgende foreslået og anbefalet vedtaget: 

"Randers Kommune kan som udgangspunkt tilslutte sig den foreslåede sluttekst. Randers Kommune skal samtidigt tilkendegive, at det er helt afgørende :

 - at passage løsningen understøtter det biodiversitetsmæssige potentiale der er knyttet til Gudenåen, herunder selvreproducerende fiskebestande

 -  at passageløsningen tilgodeser og understøtter de krævede kvalitetsparametre, som ligger til grund for målopfyldelsen om god økologisk tilstand.

- at eventuel anvendelse af spunsning i en passageløsning bør minimeres mest muligt, og at omløbet prioriteres etableres ved et gravet, naturlig slynget vandløbsforløb, der samtidig understøtter de naturmæssige- og rekreative værdier i området.

blev godkendt med 28 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Enhedslisten og Beboerlisten."

Et ændringsforslag fra Henrik Leth (A) om:

"Som første prioritet ønsker Randers Kommune en fritløbende Gudenå i den oprindelige å-dal skabt af istiden. Denne løsning vil opfylde Vandrammedirektivet og løfte områdets natur værdig til glæde for nuværende og kommende generationer.

Gudenåcentralens bygninger og anlæg omdannes til museum og oplevelsescenter.

Kan der ikke opnås tilslutning til den naturlige genopretning af Gudenåen, anbefaler Randers Kommune et langt omløb der skal sikre opfyldelsen af vandramme direktivet i både Gudenåen og Tange Å".

Forslaget blev forkastet med 11 stemmer for og 18 stemmer imod. For stemte Henrik Leth (A), Anker Boye (A), Iben Sønderup (A), Henning Jensen Nyhuus (A), Katrine Fruelund (V), Lars Søgaard (V), Det Radikale Venstre, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Enhedslisten.Karen Lagoni undlod at stemme.

Op til ministeren

Lea Wermelin havde helt sikkert håbet på at der kunne skabes en enig blandt kommuner og interesse organisationer. Smart nok blev DN sat for bordenden og undgik derfor en åbenlys intern uenighed om de forskellige løsninger. 

Kommunerne blev ikke overraskende heller ikke eninge, og fx indstiller Viborg Kommune at der ikke sker ændringer, ligesom et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Randers tilslutter sig et langt omløb og at en væsenlig del af Gudenåens vand ledes uden om vandmagasinet. 

Den gode minister sidder nu tilbage og skal vælge en løsning der presser sig på bl.a. af hensyn til opfyldelse af vandrammedirektivet. 

Skal, skal ikke...

Vælges den billigste og bedste løsning tømmes vandmagsinet for vand og Gudenåen indtager efter 100 års opstemning sit oprindelige åløb. Området kan så få status af Naturnationalpark og de gamle bygninger omdannes til museum og oplevelsescenter. Lea Werlemin vil gå over i historien, og mon ikke vi er rigtigt mange der for at mindes hende, vil rejse en statue i området.

Vælges det lange omløb, skal der skønsmæssigt bruges mellem 300 og 500 millioner gode skattekroner. Til gengæld får vi og kommende generationer så en kunstig gravet å ved siden af det opstemmede Gudenåvand. 

Mange store gravemaskiner og motorsave vil i en længere periode totalt ændre de oprindelige skrænter, skoven og det ellers naturrige område. 

Og da laksen kræver gydegrus og sten som ses på billedet, og skal det lykkes at få laksen til at gyde med succes, vil der skulle udlægges flere tusinde tons sten som på billedet. Lastbil efter lastbil vil skulle fra mange steder i landet skulle fragte bundmaterialet til den kunstige å. 

Dette på trods af at ingen, absolut ingen ved hvordan et langt og kunstigt gravet omløb vil agere i forhold til omgivelser og fiskeliv. Ligeledes hvorvidt man overhovedet kan genskabe naturlige og stabile forhold, som tilgodeser vandmiljøet. Derfor er en fritløbende Gudenå min og 10 andre byrådsmedlemmers førsteprioritet.

210310 Tange bredden skov

Skal der som flertallet ønsker det graves et langt omløb på østsiden af vandmagasinet (Tange Sø), vil gravemaskinerne skulle ændre disse istidsskabte ådals bakker for for evigt. God oprindelig natur skal ofres for et kunstigt åløb, der graves ved siden af den kunstige sø.

210310 Tange aa

Tange Å var inden opstemningen af Gudenåen i 1920 en af de vigtige vandløb for gydning og lakseynglens opvækst. Uden  tømning af vandmagasinet, vil Tange Å næppe kunne leve op til målsætningen i vandrammedirektivet grunden sit udløb umiddelbart opstrøms dæmningen ved Gudenåcentralen.