Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

One comment

Beslutningen om kystvandråd udsat

Torsdag den 17. november 2022.221117 outdor hobro

Mariager Fjord: Mens stærke kræfter arbejder på at etablere forurenende muslinge opdræt i store dele af fjorden, er vi andre der arbejder for en ren fjord uden smartfarms / tryllemuslinger!

En attraktiv fjord eller et såkaldt renseanlæg for landbruget?

På grund af valget og de igangværende regeringsforhanlinger er beslutningen om Kystvandråd for Mariager Fjord sat i bero.

Opgaven er eller presserende hvis fjorden skal opfylde målsætningen om god vandkvalitet. 

Kystvandrådet skulle her pege på lokale tiltag der kan nedsætte udledningen af de næringsstoffer der nære alger og iltsvind. 

Brug for færre næringsstoffer - ikke muslingeopdræt!

Et af de tiltag der igen og igen nævnes fra bl.a. kommunen og landbruget, er opdræt og høst af muslinger.

Det lyder godt, men muslingerne der skulle rense vandet,  koncentrerer desværre forureningen fra store vandområder under opdrætsanlæggene – med iltsvind og frigivelse af yderligere næringssalte fra bundsedimentet til følge. Specielt i stillestående vand som i Mariager Fjord, vil der dannes et tykt stinkende slamlag under muslingefarmene. 

Muslingerne selv lever af alger i vandet – opdrætterne af millionstore tilskud fra diverse fonde. Muslingerne kvitterer med en tredjedel af det frafiltrerede kvælstof udledt som ny lokal forurening. Opdrætterne med både mikroplast og makroplast fra de gigantiske anlæg som ny forurening. 

Specielt landbruget ser muslingerne som det trylle middel, der kan aflede opmærksomheden fra landbrugets bidrag til fjordens dårlige miljøtilstand. 

Men skal vi have en ren og attraktiv fjord i god økologisk balance, er der ikke nogen vej uden om at nedsætte landbrugets store bidrag af næringsstoffer. 


 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers