Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Miljøet: Er Magnus manden?

Fredag den 16. december 2022.221216 ny regering vandramme 

Ny regering, ny minister: Skal vi igen opleve fremgang for vores vandmiljø og fiskebestande, er der brug for handling!

Kortsigtede økonomiske vindinger

Skiftende regeringer har i årtier ladet stå til i forhold til vores vandmiljø.

De sidste 6 årtier er det kun gået en vej... Forskellige regeringer, blå og røde, har ladet stå til således at vores vandløb, søer og farvande er forvandlet til afvandingskanaler og vores fjorde og kystnære områder stort set er fisketomme.

Årsagerne er først og fremmest manglende vilje, en forkert prioritering af vores ressourcer, men også en manglende forståelse af problemet.

Viljen til et godt vandmiljø er tydeligvis ikke tilstede. 

Spørgsmålet er om vores ny miljøminister, Magnus Heunicke,  som vi kender som en seriøs minister fra Corona-håndteringen, er manden der vil vende udviklingen? 

Næringsstoffer, kemi og overfiskeri

Der er mange faktorer, der kan påvirke vandmiljøet negativt, såsom udledning af affald og kemikalier, overgødskning af landbrugsjord, urbanisering, og klimaændringer og overfiskeri.. Disse faktorer kan føre til forurening af vandløb, søer og farvande, og kan også have negative konsekvenser for for fisk og andre arter, der lever i vandmiljøet.

På overfladen er solnedgangen over havet en smuk oplevelse. Var det havbunden du så, ville du opleve en død ørken....

En bunden opgave hvis udviklingen skal vendes

Det er vigtigt at der hurtigt tages initiativer for at forbedre vandmiljøet og bevare biodiversiteten i vores vandløb, søer, farvande og kystnære områder.

Dette kan ske gennem en række forskellige tiltag, såsom at reducere udledningen næringsstoffer ved at fremme landbrugsmetoder, der minimerer overgødskning og ved at udvikle og implementere politikker og lovgivning, der beskytter vandmiljøet.

EU kan være redningen

Vandrammedirektivet er en europæisk lovgivning, der har til formål at sikre, at vandløb, søer, grundvand og kystvande i EU har god vandkvalitet og er i god økologisk tilstand. Direktivet fastsætter krav til vandkvaliteten i EU's vande og opstiller mål for økologisk tilstand, der skal opnås inden for en given tidsramme.

Direktivet indeholder også bestemmelser om, hvordan man skal håndtere og forbedre vandkvaliteten i EU's vande, herunder gennem brug af tekniske og administrative bestemmelser, naturbeskyttelse og bekæmpelse af forurening. Det indeholder også bestemmelser om, hvordan man skal samarbejde på tværs af landegrænser, når det gælder vandforvaltning, og om, hvordan man skal involvere borgerne i beslutninger om vandforvaltning.

Vandrammedirektivet er et juridisk tiltag, der har til formål at beskytte og forbedre vandkvaliteten i EU's vande. Det er et af de vigtigste EU-direktiver inden for miljøområdet og har stor betydning for vandforvaltningen i EU-landene.

Læs også: Kommentar: Frem mod næste valg!

 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers