danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Fårbæk: Ulovlig opgravning

Lørdag den 18. august 2018.180818 faarbæk opgravet

Fårbæk er et af Skalsåens få mindre, men vigtige gyde- og opvæksvandløb. 

Endnu engang er Fårbæk (nedstrøms Hobrovej) blevet opgravet. Med maskine er der sket en ødelæggende uddybning, ligesom kanter og brink er skåret og tilrettet.

Bækken som løber i Skalsåen nogle hundrede meter nedstrøms Fårup har fået opgravet vigtigt gydemateriale og nødvendige skjul for ørrederne.

Desværre er det ikke første gang at bækken er blevet hårhændet maskinopgravet. Sidst det skete og blev anmeldt til Randers Kommune var i 2016.

Regulativ og vedligeholdelses i Fårbæk.

Følgende fremgår af regulativet:

  • Vedligeholdelsen skal ske med håndredskaber.
  • Vedligeholdelsen skal ske i en eller flere slyngede strømrender. Der skal efterlades grødeøer i vandløbet og/eller grødebræmmer langs med vandløbets sider.
  • Den grøde, der skæres, skal skæres helt i bund.
  • Vegetation på brinker og kanter skal kun slås, hvis den hindrer vandets frie løb eller efter aftale med Kommunen.
  • Grus- og stenbund skal bevares.
  • Spærringer som grene og udskredne brinker fjernes, hvis det nødvendige materiel er medbragt ved vedligeholdelsen. Hvis spærringen ikke kan fjernes noteres positionen og Kommunen underrettes.
  • Grøden opsamles så vidt muligt efterhånden som den skæres og placeres udenfor vandløbsbræmmen. Set nedstrøms fra placeres grøden på højre side af vandløbet i lige år og venstre side i ulige år.

Medvirke til høj vandstand

Udover at opgravningen ødelægger forholdene for ørreder og insekter, vil opgravningen også betyde at det regnvand der falder i området ledes hurtigere ned i Skalsåen og  bidrager til at øge vandstanden til ugunst for lodsejerne. 

Selvskabte problemer  Artikel om at oversvømmelser og om at holde på vandet i den øvre del af vandsystemerne. 

Dum og ødelæggende opgravning! Artikel om den tidlige maskinopgravning af Fårbæk.