danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Overgreb i Bramslev - opdateret!

Torsdag den 20. maj 2021.200425 bramslev opstemming

Et af flere eksempler på hvorledes små vandløb i området er blevet opgravet, flyttet og opstemmet... Arbejdet er udført i strid med loven og området skal nu genetableres!

Området skal genetableres!

Tirsdag den 18. maj 2021:

Klagerne over etablering af sø, ulovligt opstemning af kildevæld, terrænregulering m.v. er nu afgjort.

Af gørelsen fremgår det, at alle tiltagene i det fredede område er udført i strid med kystbeskyttelses lovginingen, natura 2000, m.v.

Det fremgår også at området skal genetableres inden den 1. otober 2021. 

Overgrebet i Bramslev

Anmeldte den 15. april 2020 disse overgreb mod den beskyttede natur i Bramslev Bakker til myndigheden Mariager Fjord Kommune. 

I anmeldelsen skrev jeg bl.a.:

"Er blevet opmærksom på at der i bakkerne nedenden for Skovbovej mod Fjorden (se kortet), er foretaget en række arbejder der tilsyneladende er i strid med fredningsbestemmelserne. 

Det drejer sig bl.a. om: 

- Opstemning/flytning af vandløb

- Opfyldning og etablering af veje

- Fældning af vegetation og træer

Jeg vedlægger diverse billeder og beder jeg se på sagen og selvfølgelig give mig en tilbagemelding". 

Torsdag den 23. april fik jeg følgende svar fra Kommunen: 

"Hej Henrik

Mange tak for din henvendelse.

Jeg tager ud i morgen og får syn for sagen".

DN kontaktet

Samme dag som anmeldelse blev sendt til kommunen gjhorde jeg DN i Mariager Fjord opmærksomme på sagen. 

Besigtigelse

Onsdag den 29. april blev området besigtiget af kommunens sagsbehandler og biolog.  Her er hovedpunkterne i notatet: 

Ejerne fortalte at de omkring 2016 havde rettet henvendelse til kommunen, og havde haft en ’pige med rottehaler/fletninger’ ude og kigge på deres natur. Da de ikke havde hørt mere, valgte de at gå i gang med diverse oprensninger, opdæmninger og rydninger.  

Repræsentanten fra kommunen gjorde opmærksomt på at ændringer i beskyttet natur kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 og at det arbejde der er udført ejendomme,n er gjort på følgende 6 områder:

1: Sammenlægning af 2 søer, fældning af træer og indsættelse af stålkonstruktion til at tilbageholde vand samt oprenset/opgravning af sø.

- Ejernes forklaring: Der har tidligere været to søer her, hvor der nu kun er en. Søerne er i sin tid lavet da arealerne blev brugt som ler grav, hvor leret blev fragtet videre til Dania og brugt i cement. Søerne var ved at vokse til i dunhammer, derfor blev der lavet en oprensning og sammenlægning. Ved at hæve vandstanden regner de med at kunne få bugt med dunhammer der nemt kommer til at dominere. De træer der var fjernet var alle træer der var faldet i storme tidligere, og der var også træer inde i det beskyttede moseareal som kunne underbygge dette. Sidenhen havde han prøvet at etablere nye, men de blev muligvis spist at dåvildt.

2: Tre små vandhuller der måske har været brugt til fiskeopdræt?.

- Ejer nr. 2 har oprenset (og etableret) dammene, og under oprensning fundet køleskab, ensilage plast og andet godt der har været dumpet i søerne.

3: Oprensning og opstemning af sø, hvor vandløbet løber igennem:
- Ejer: Samme historie, oprenset for dynd og dunhammer. Hævet vandstand for at sikre dunhammer ikke bliver dominerende. Her har der tidligere været en opstemning med granitsten, hvor de har skiftet det ud med en stål-konstruktion.

Vandløbsstrækningen:
- Imellem område 3 og 6 har de renset op omkring vandløbet. Fjernet pil, hyld, brombær og andre planter og gjort så man nu kan kigge ned til vandløbet. En del er strækningen er kun registreret vandløb, mens andet også er med registreret eng. Vegetationen der er fjernet langs skrænterne af bakkerne er ikke registreret § 3.

Områderne 4, 5 og 6:
- 5 små vandhuller etableret igen ved hjælp af stålkonstruktion. Vandløbet "udspringer" ved den nordlige del af område 6.

Efter besigtigelsen blev Kommunens repræsentant opmærksom på, at en af de opstemninger der er lavet, muligvis er lavet på 3. ejers matrikel.

200425 bramslev ruddet udsigt

Om det drejer sig at skabe udsigt fjorden og omgøre det unikke område til et parklignende landskab med andedamme, er udvist. Efter min opfattelse er det ulovligt og kravet må være at området reetableres på skadevolderens regning!