Bramslev: Området skal reetableres

Mandag den 19. september 2022.220919 bramslev fredetNatur afgørelse: Bramslev Bakker er fredet og som lodsjer kan man ikke lovligt opstemme en kildebæk og jordregulere.

Den gik ikke, og nu skal området toilbageføres til den oprindelige tilstand

Vi har regler og love der skal sikre vores natur. Ofte lader jordejerne hånt om  reglerne, som vi bl.a. har oplevet det ved Bramslev Bakker.

Klager fik kommunen til at reagere

Kommenerne har tilsynet og ansvaret for vores nære natur og det hertri man skal rette henvendelse når mand støder ind i overgreb og ulovligheder.

I sagen om den ulovlige jordarbejde og opdæmning af kildebækken i Bramslev Bakker, har Mariager Fjord Kommune truffet igen truffet en afgørelse.

Afgørelsen om lovliggørelse

I henvendelsen til lodsejeren står der bl.a.:

“Du påbydes derfor som ejer at lovliggøre forholdet i perioden 1. oktober – 1. marts 2023. 

Følgende vilkår skal opfyldes i forbindelse med retableringen:

  • Søerne fjernes, således at bækken kan løbe frit.
  • Det naturlige terrænforhold bag og omkring opstemningerne (der nu er fjernet) skal
    gendannes. Tilført sten og jord der var placeret for at holde stemmene fjernes,
    således, at brinkenes udformning ned mod kildebækken genskabes.
  • Kommunen skal kontaktes når arbejdet er udført.
  • Kommunen skal godkende det udførte arbejde.”

Desuden tilbyder og anbefaler Kommunen, at være tilstede under retableringen. 

Læs mere om sagen: Fortsatte overgreb i Bramslev

220919 bramslev jordarbejde

Selv om man er lodsejer kan man ikke bare grave og opstemme vandløb efter forgodt befindende.

Baggrund 

Mariagerfjord Kommune har ved afgørelse af den 18. maj 2021 fremsendt påbud og afslag om fjernelse af de fire stem, der er nedsat i vandløbet. Stemmene er nu fjernet og de vilkår der var givet i påbuddet er efterkommet. Kommunen har først efterfølgende kunne konstatere, at dette ikke været tilstrækkeligt til et retablere området. Derfor træffes nærværende afgørelse, der sætter yderligere vilkår om ikke blot af fjerne stem – som er sket – men også fjerne de bagvedliggende søer, der er skabt ved terrænreguleringer i forbindelse med etablering af stemmene. 

Redegørelse 

Kommunen modtog den 15. april 2020 en henvendelse, om at der i bakkerne ved Skovbovej var foretaget ændringer i naturen, bl.a. med opstemninger af vandløb og fældning af træer. Mariagerfjord Kommune tog herefter på fælles besigtigelse d. 29. april 2020 sammen med din nabo. 

I forklarede, at I havde ryddet arealet i september 2018. Opstemmet vandløbet flere steder samt, samt at I havde ryddet vegetationen således, at man kan se ned til vandløbet. Arbejdet var alene udført for at forskønne områdets natur. 

Kommunen kunne ved besigtigelsen konstatere, at der var sat spærringer fem steder i vandløbet. Den sydligste spærring behandles i særskilt afgørelse. I spærringerne var der indsat træplader, der tillader at man kan justere vandniveauet i de nyetablerede søer. Ændringerne havde lavet fire små søer langs vandløbet. Efterfølgende har det vist, at søerne ikke alene var opstået som følge af spærringerne, men også ved terrænreguleringer. 

Ud fra besigtigelsen og tolkning af luftfotos, fastholder Kommunen arealernes status som beskyttet natur. Flere steder tæt ved søerne ses vegetation med arter som Sump-Karse, Spids Spydmos og Væld-Kortkapsel arter tilknyttet sumpede områder, her ved en naturlig kildebæk. 

Kommunens vurdering 

Udpegede vandløb som dette, samt de tilstødende fugtige områder med fugtigbundskrævende arter er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kommunen skal i tilfældet vurderer om der havde kunne gives dispensation. 

Følger sagen

Undertegnede og flere andre vil naturligvis følge sagen og bl.a. holde øje med om kommunens påbud bliver efterlevet.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers