Allingeåen: Undersøgelse af mulig forurening

Mandag den 30. januar 2023.230130 nordic wasteUndersøgelse af Allingeåen opstrøms og nedstrøms den mulige forurening fra Nordic Waste. Den gode nyhed er, at der ikke har været en forurening som har været dødelig for livet i åen. Den dårlige nyhed er indikationer på en forurening med tungmetal. 

Analyseret

Prøverne som blev taget opstrøms og nedstrøms Nordic Waste er nu analyseret.

Opstrøms Nordic Waste var der en fin fauna (9 positive grupper og DVFI = 5, tæt på 6). DVFI er standardiseret prøvetagning til fastsættelse af faunaklasse. 

Nedstrøm Nordic Waste finder vi en relativ mindre positiv fauna, dog med fund af Ephemera danica og Silo Pallipes (3 positive grupper og DVFI = 4, tæt på 5) 

Ingen gammarus (ferskvandstanglopper)! 

Nedstrøms Nordic Waste tog vi prøver på to lokaliteter.

Specielt neden for gartneriet, en god kilometer nedstrøms Nordic Waste, går det helt galt.

De eneste positive grupper som vi fandt her, var Ephemera Danica (Majflue)  og Baetis (Døgnflue). Antalllet var begrænset og ikke nok til at at løfte vandløbet højere end en 3'er i DVFI.

Strækningen her fik også en bedre placering i (DFI) Dansk Fysisk Indeks i forhold til opstrøms Nordic Waste (Opstrøms Nordic: 27 / Nedstrøms gartneri: 34).

Dette er ret bekymrende og det virker til, at der muligvis er en vis form for forurening i vandløbet. Vandløbet understøtter fysisk en god fauna.

Kobber

Dertil fandt vi jo heller ikke nogle Gammarus nedstrøms Nordic Waste. Ferskvanstanglopperne burde være der og den manglende tilstedeværelse indikere en mulig tungemetal forurening i form af kobber. 

Høje niveauer af kobber i vandløb kan have en negativ indvirkning på gammarus-arter, da det kan forstyrre deres reproduktion og føre til død. Kobber kan også påvirke deres immunsystem og forstyrre deres evne til at modstå sygdomme. Derudover kan det påvirke deres adfærd og ændre deres fødekilder. Derfor kan høje koncentrationer af kobber i vandløb føre til en reduktion i antallet af gammarus og påvirke hele økosystemet.

Allingeåen udmunder i Grund Fjord og efterfølgende i Randers Fjord hvor vi de seneste år har konstateret en makant nedgang i antallet af fisk. 

3. februar 2023: TV2 Østjylland har en fyldig reportage om sagen,

Læs også Videncenter for Sportsfiskeri artikel om Alling Å og den mulige forurening.

230130 nordic waste kim fisker

Kim Pless-Schmidt er trukket i waders og fisker med det tætmaskede net efter insektlarver. Du kan følge Kim på facebooksiden AKVAKIM.

230130 nordic waste discover

Fangsten undersøges af Kim Pless-Schmidt, mens Steen Ulnits og line kikker på.

Tidlige om Nordic Waste - Opdateret 20.01.23 

Miljøgodkendt 

Nordic Waste er miljøgodkendt af Randers Kommune. I miljøgodkendelsen nævnes områdets jordbundforhold der består af et tykt lag ler. Lerlaget forhindre det forurende vand at synke ned til grundvandet. 

Vandet skal dog afledes og det er her der burde være langt mere opmærksomhed. Nordic Waste er beliggende med Allingeåen som laveste punkt, hvorfor nedbør kan udvaske den forurenede jord inden det løber i Allingeåen. Dette forhold fremgår ikke i miljøgodkendelse,

Ikke overvåget og undersøgt

I amternes tid blev vores vandløb jævnligt undersøgt og resutatet registreret. Skete der forureninger kunne man på den måde dokumentere den negative indflydelse på vandløbets fauna.  Efter kommunerne overtog opgaven er undersøgelser og faunaregistreringer stort set indstillet. 

Inden opstarten af Nordic Waste burde der selvfølgelig være foretaget en fauna undersøgelse af Allingeåen. 

Ved forureninger eller mistanke burde der også være en procedure der sikrede en faunaundersøgelse af vandløbene. 

Nordic Waste og åen

Virksomheden renser jord så det kan genbruges - et godt og ædelt formål. 

Der skal selvfølgelig styr på virksomhedens overløb og forurening.

Et godt initiativ kunne efterfølgende være at forbedre Allinge åens fystiske tilstand i området ved virksomsomheden. Mulighederne for at forbedre miljøet og den fysiske tilstand er absolut tilstede og kunne alt andet lige være godt signal for en virksomhed der levere cirkulær økonomi.  

 

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers