En fritløbende Gudenå og en genskabt Randers Fjord!

Onsdag den 7. juni 2023.230607 aalegraes udplantning

Vision for Gudenåen og Randers Fjord: Genskab et paradis for fugle, fisk og planter.... Udlægning af stenrev og udplantning af ålegræs er positivt, men gør det ikke alene...

Danmarks størte naturgenopretningsprojekt ligger lige for... Hvis vi vil!

Visionen om en genskabt Randers Fjord og en fritløbende Gudenå er en smuk og bæredygtig idé. Ved at genskabe Randers Fjord og give Gudenåen fri adgang til at løbe frit, kan der skabes et naturligt og dynamisk økosystem.

Genskabelsen af Randers Fjord vil indebære genopretning af de oprindelige strandenge. Dette kan bidrage til at genoprette fiskebestande og øge biodiversiteten markant i området.

230607 kanaler opdyrkning

Inddæmning og opdyrkning af strandengene langs Randers Fjord, har haft negative effekter på økosystemet. Det har ført til tab af biodiversitet og levesteder.  Strandengenes evne til at absorbere overskydende vand og beskytte kystlinjen mod storme og sejlads er forringet, hvilket øger risikoen for oversvømmelser. Opdyrkning kan medføre jordforurening, udledning af næringsstoffer og brug af pesticider, der kan påvirke vandkvaliteten og truede arter. Genetablering af strandenge er vigtig for at opretholde økosystemet og beskytte kystnære områder mod klimaændringer og havstigninger. 

230607 tange

I baggrunden ses Tange-dæmningen. Jeg har stillet mig på en af laksens tidligere gydebanker. Gudenåen kan komme til at løbe frit ved at vandet gradvist lukkes ud via frislusen. Området kan omdannes til en ægte naturnationalpark og de oprindelige bygninger benyttes til formidling og museum. 

Når det kommer til Gudenåen, vil en fritløbende Gudenå betyde, at der ikke længere er barrierer eller dæmninger, der hindrer dens naturlige strøm. Dette vil give vandløbet mulighed for at genvinde sin oprindelige dynamik og skabe optimale betingelser for plante- og dyreliv langs åen. Det kan også gøre det muligt for fisk at vandre frit mellem Gudenåen og havet, hvilket vil støtte deres reproduktion og bevarelsen af bestandene.

En genskabt Randers Fjord og en fritløbende Gudenå vil ikke kun være en fordel for naturen, men også for mennesker. Det vil skabe muligheder for rekreation og naturoplevelser, herunder fiskeri, sejlsport og vandreture langs åen og i fjordområdet. Desuden kan det bidrage til økonomisk vækst og turisme i regionen.

Denne vision er et eksempel på, hvordan vi kan arbejde hen imod at genskabe og bevare vores naturlige miljø og samtidig skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers