Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Brug for en debat om naturen

Lørdag den 25. marts 2023.230325 randers politikereLokale polititere: Fra venstre Charlotte Broman Mølbæk (SF), Louise Brown (LA), Malte Larsen (S), Nick Zimmermann(DF) og Michael Aastrup Jensen (V) besvarede bl.a. spørgsmål om Gudenåen.

Flot fremmøde, mange emner, men for lidt tid til klima og natur!

Fem lokale folketingsmedlemmer repræsentere Randers i Folketinget og til mødet der var arrangeret af AOF og Fokemøde Randers,ar der da også et pænt fremmøde og en stor spørgelyst. 

Bl.a. spurgte Verner Jensen politikerne om deres holdning til Gudenåen, herunder spærringen ved Tange. 

Michael Aastrup Jensen (V) kunne oplyse, at han støttede et langt omløb. Malte Larsen (S) at støttede en fritløbende Gudenå i den oprindelige ådal, mens Charlotte Broman Mølbæk (SF) kunne fortælle at partiet har taget stilling og vil støtte et forslag der vil fjerne opstemningen ved Tange. 

Ønske om et møde med fokus på åen, fjorden og biodiversiteten

Flere gav efter mødet udtryk for at vi burde holde et møde hvor emnet var forvaltningen af vores natur.

Spørgsmålene kunne være: Folketinget har vedtaget, at vi vil leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Gudenåen og Randers fjord lider under forskellige miljøbelastninger. Belastninger fra landbrug og fra opstemningen ved Tange sø. Tangeværkets koncession udløb i år 2000. Vandrammedirektivet blev tiltrådt samme år.  Tiden bare går… Hvordan stiller I jer til dette?

Vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet er en EU-lovgivning, der blev vedtaget i 2000 for at beskytte Europas overfladevand, grundvand og kystvande mod forurening og sikre en bæredygtig vandforvaltning.

På dansk betyder Vandrammedirektivet, at vandressourcerne i Danmark skal beskyttes og forvaltes på en bæredygtig måde for at opnå en god tilstand af vandmiljøet senest i 2027. Det betyder, at der skal tages hensyn til både miljømæssige, økonomiske og sociale faktorer i planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger, der har indflydelse på vandmiljøet.

Vandrammedirektivet har også betydning for vandforbrugerne, da det skal sikre, at drikkevandet er af en høj kvalitet og fri for forurenende stoffer. Det betyder også, at der skal tages hensyn til vandmiljøet i forbindelse med landbrugspraksis, industri og spildevandshåndtering, da disse aktiviteter kan have en negativ indvirkning på vandressourcerne og vandmiljøet.

Nyt møde

Som formand for AOF vil jeg arbejde for et nyt møde arrangeret af AOF i samarbejde med Dansk Videnscenter for Sportsfiskeri.

Har du indput/forslag så høre jeg gerne! 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers